Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 54/2013

 
 

Θέμα: 9o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
17-Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Σώμα ότι με την υπ’ αριθμ. 163/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1305/τέυχος Β΄/16-6-2012 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δώδεκα (12) προέρχονται από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες) και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.:
–  Λαμπρινό Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο.
–  Φιλιππακόπουλο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον κ. Ζήμο Κων/νο, δημοτικό σύμβουλο.
–  Περόγαμβρο Μιχάλη, δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον κ. Καμπά Νικολάο, δημοτικό σύμβουλο. - Λέκκα Σοφία δημοτική σύμβουλο, αναπληρούμενη από τον Μελέτη Χρήστο, δημοτικό σύμβουλο,
 και τους κ.κ.:
– Δαμέλου Σοφία, δημότισσα αναπληρούμενη από τον Γκερζελή Ιωάννη, δημότη.
– Δασκαλοπούλου Σοφία, δημότισσα αναπληρούμενη από την Βάσσου Θωμαϊς, δημότισσα.
– Σαζακλή – Κώτση Ουρανία (Ράνια), δημότισσα αναπληρούμενη από τον Στεφανόπουλο Γιάννη, δημότη.
– Κωνσταντέλλο Γιάννη, δημότη αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτη, δημότη.
 
 
 
– Γεωργίου Ελένη, δημότισσα αναπληρούμενη από την Ρεκλείτη Μαρία, δημότισσα.
– Καλκανά Ιωάννη, δημότη αναπληρούμενο από την Κορδώση Τζένη, δημότισσα.
– Δημητριάδη Παναγιώτη (Νότη), δημότη αναπληρούμενο από τον Νικολάου Ντίνο, δημότη.
– Φλεβάρη Δημήτριο, δημότη αναπληρούμενο από την Γεώργαρη –Μικρού Αθανασία δημότισσα.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τους κ.κ. Κορδώση Χρήστο και Ζαχαριά Σπύρο τακτικά μέλη και τους κ.κ. Μπάκουλη Δημήτριο και  Ρούκη Βασίλειο αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα ψηφίστηκαν οι κ.κ. Κορδώσης Χρήστος και Ζαχαριάς Σπύρος τακτικά μέλη και οι κ.κ. Μπάκουλης Δημήτριος και  Ρούκης Βασίλειος αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ως υποψήφια μέλη του πιο πάνω Ν.Π. από τη μειοψηφία.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί τριάντα τεσσάρων (34) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν (34).
Ομόφωνα ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από το Δήμαρχο και τη μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ο κ. Λαμπρινός Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ο κ. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τις εισηγήσεις του Προέδρου, Δημάρχου, το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, την αριθ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 1305/16-6-2011) 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα πέντε (15) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
1.- Λαμπρινό Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον  Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.
2.- Φιλιππακόπουλο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Ζήμο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο.
3.- Περόγαμβρο Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Καμπά Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.
4.- Λέκκα Σοφία Δημοτική Σύμβουλο αναπληρούμενη από τον Μελέτη Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο.
5.- Κορδώση Χρήστο,Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Μπάκουλη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.
6.- Ζαχαριά Σπύρο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Ρούκη Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο.
7.- Δαμέλου Σοφία, δημότισσα αναπληρούμενη από τον Γκερζελή Ιωάννη, δημότη.
8.- Δασκαλοπούλου Σοφία, δημότισσα αναπληρούμενη από την Βάσσου Θωμαϊς, δημότισσα. 

9.- Σαζακλή – Κώτση Ουρανία (Ράνια), δημότισσα αναπληρούμενη από τον Στεφανόπουλο Γιάννη, δημότη.

 
10.- Κωνσταντέλλο Γιάννη, δημότη αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτη, δημότη.
11.- Γεωργίου Ελένη, δημότισσα αναπληρούμενη από την Ρεκλείτη Μαρία, δημότισσα.
12.- Καλκανά Ιωάννη, δημότη αναπληρούμενο από την  Κορδώση Τζένη δημότισσα.
13.- Δημητριάδη Παναγιώτη (Νότη), δημότη αναπληρούμενο από τον Νικολάου Ντίνο, δημότη.
14.- Φλεβάρη Δημήτριο, δημότη αναπληρούμενο από την Γεώργαρη –Μικρού Αθανασία δημότισσα.
15.- Λύρα Μαρία, εκπρόσωπο των εργαζομένων αναπληρούμενη από τον Τζαβάρα Γεώργιο.

Β.  Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Λαμπρινός Παναγιώτης,Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Φιλιππακόπουλος Γεώργιος.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 54/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 4/2/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης