Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. ΄΄Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων΄΄

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 55/2013
 
 
Θέμα: 10o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. ΄΄Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων΄΄ για τη διετία 2013-2014»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.        Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
17- Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Σώμα ότι με την υπ’ αριθμ. 162/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1314/τεύχος Β΄/16-6-2011 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέληεκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δώδεκα (12) προέρχονται από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες) και ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.:
1.-Σταματάκη Μάριο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Περόγαμβρο Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.
2.- Κεφάλα Σταύρο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.
3.- Κολοκούρη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο. 
4.- Ζήμο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Καμπά Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.
5.- Αθανασάκο Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από την Λέκκα Σοφία- Δημοτική Σύμβουλο.
6.- Μαρινού Μαρία, δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Τζαναβάρα Δημήτριο, δημότη.
7.- Παναγόπουλο Παναγιώτη , δημότη, αναπληρούμενο από τον Σούκουλη Ανδρέα, δημότη.
8.-Αράπογλου Βάσω, δημότισσα αναπληρούμενη από την Τσίγκου Παρασκευή,δημότισσα.
9.- Τσέλιο Κων/νο, δημότη αναπληρούμενο από τον Σκέτο Δημήτριο, δημότη.
10.- Βαμβακίδου Μάχη, δημότισσα αναπληρούμενη από τον Ντόντο Γεώργιο, δημότη.
11.- Κουρεμένο Γεώργιο, δημότη, αναπληρούμενο από τον Ψεύτη Νικόλαο, δημότη.
12.- Μαλατέστα Γεωργία, δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Καραγιάννη Γεώργιο, δημότη.
13.-Βοϊδήλα Γιαννούλα, εκπρόσωπος εργαζομένων, αναπληρούμενη από την Ρέντζιου Βασιλική.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τους κ.κ. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και Λιάπη Χρήστο, τακτικά μέλη, τους κ.κ. Ταγαρά Αναστάσιο και Μαρία Σαρίδη αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, ομόφωνα ψηφίστηκαν οι κ.κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και Λιάπης Χρήστος τακτικά μέλη και οι κ.κ. Ταγαράς Αναστάσιος και Μαρία Σαρίδη αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ως υποψήφια μέλη του πιο πάνω Ν.Π. από τη μειοψηφία.
Την πρόταση του κ. Δημάρχου για τους 12 δημοτικούς συμβούλους και δημότες ψήφισαν οι κ.κ. 1)Χρήστος Χασικίδης, 2) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 3) Χαράλαμπος Καμπούρης, 4) Γεώργιος Φαρμάκης, 5) Μιχάλης Περόγαμβρος, 6)Μιχάλης Χατζής, 7) Σοφία Λέκκα, 8) Αντώνης Παππάς, 9) Ιωάννης Γκερζελής, 10) Μάριος Σταματάκης, 11) Σταύρος Κεφάλας, 12) Νίκος Κολοκούρης, 13) Γεώργιος Οικονόμου, 14) Φώτης Φόρτης, 15) Κων/νος Ζήμος, 16) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, 17) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 18) Παναγιώτης Δράκος, 19) Χρήστος Μελέτης, 20) Παναγιώτης Λαμπρινός, 21) Ηλίας Χριστάκης, 22) Θωμάς Αθανασάκος, 23) Αλεάνδρος Γουγάς και 24) Νικόλαος Σταυρέλης.
Την πρόταση της μειοψηφίας ψήφισαν ως εξής:
-Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ομόφωνα (34 ψήφοι)
-Λιάπης Χρήστος ( οι κ.κ. 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Σωκράτης Τόγιας, 4) Σπύρος Ζαχαριάς, 5) Νικόλαος –Αθανάσιος Κούτουλας, 6) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 7) Χρήστος Κορδώσης, 8) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 9) Βασίλειος Ρούκης, 10) Δημήτριος Μπάκουλης, 11)Ηλίας Χριστάκης, 12)Θωμάς Αθανασάκος, 13) Αλέξανδρος Γουγάς και 14) Ιωάννης Γκερζελής).
Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι η πρόταση για τον κ. Χρήστο Λιάπη δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των παρόντων ο κ. Γιώτης έθεσε νέα πρόταση προτείνοντας τον κ. Νικόλαο Διακουμόπουλο.
Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου 13 δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας και ομόφωνα υποδείχθηκε ως υποψήφιος ο κ. Νίκος Διακουμόπουλος.
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων και ομόφωνα ψηφίστηκε ο Νικόλαος Διακουμόπουλος. 
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ο κ. Σταματάκης Μάριος και Αντιπρόεδρος ο κ. Κεφάλας Σταύρος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τις εισηγήσεις του Προέδρου, του Δημάρχου, το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, το Φ.Ε.Κ. 1314/B΄/16-6-2011 περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και μετά τις ανωτέρω ψηφοφορίες
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα πέντε (15) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
1.-Σταματάκη Μάριο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Περόγαμβρο Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.
2.- Κεφάλα Σταύρο, Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον κ. Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο,
3.- Κολοκούρη Νικόλαο,  Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο. 
4.- Ζήμο Κων/νο,  Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Καμπά Νικόλαο,  Δημοτικό Σύμβουλο.
5.- Αθανασάκο Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από την Λέκκα Σοφία , Δημοτική Σύμβουλο.
6.-Μαρινού Μαρία δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Τζαναβάρα Δημήτριο, δημότη.
7.- Παναγόπουλο Παναγιώτη , δημότη, αναπληρούμενο από τον Σούκουλη Ανδρέα -δημότη.
8.-Αράπογλου Βάσω, δημότισσα αναπληρούμενη από την Τσίγκου Παρασκευή,δημότισσα.
9.- Τσέλιο Κων/νο, δημότη αναπληρούμενο από τον Σκέτο Δημήτριο, δημότη.
10.- Βαμβακίδου Μάχη, δημότισσα αναπληρούμενη από τον Ντόντο Γεώργιο, δημότη.
11.- Κουρεμένο Γεώργιο, δημότη, αναπληρούμενο από τον Ψεύτη Νικόλαο, δημότη.
12.- Μαλατέστα Γεωργία , δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Καραγιάννη Γεώργιο, δημότη.
13.- Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, δημοτικό σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Ταγαρά Αναστάσιο, δημότη
14.-. Διακουμόπουλο Νικόλαο δημότη, αναπληρούμενο από την Σαρίδη Μαρία δημότισσα
15.- Βοϊδήλα Γιαννούλα, εκπρόσωπος εργαζομένων, αναπληρούμενη από την Ρέντζιου Βασιλική.
 
Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Σταματάκης Μάριος,Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Κεφάλας   Σταύρος.
Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.- Η θητεία των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 55/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 8/2/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης