Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων΄΄

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 56/2013
 
 
Θέμα: 11o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων΄΄για τη διετία 2013-2014»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
 
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος  
 3. Καμπάς Νικόλαος
 
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων΄΄ για τη διετία 2013-2014» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου :
α) το αριθμ. 201/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 159/Α΄/16-7-2001) περί σύστασης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) Το άρθρο 46 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωματωμένη Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) την αριθμ. 29415/1914/27-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έναρξης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»
Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε το Σώμα ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/06 και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, επειδή τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε, δύο (2) από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ένας εκπρόσωπος από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος από πλευράς πλειοψηφίας πρότεινε ως τακτικά μέλη τους κ.κ. 1) Παππά Αντώνη, 2)Οικονόμου Γεώργιο, 3) Φαρμάκη Γεώργιο,  4) Λέκκα Σοφία και  5) Μιχαλόπουλο Βασίλειο αναπληρούμενοι από τους κ.κ.: 1) Σταυρέλη Νικόλαο, 2) Μελέτη Χρήστο, 3) Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 4) Περόγαμβρο Μιχαήλ  και 5) Σταματάκη Μάριο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τη σύνθεση του Ν.Π.
Εκ της μειοψηφίας προτάθηκανως τακτικά μέλη οι κ.κ. Ρούκης Βασίλειος και Ζαχαριάς Σπυρίδων, αναπληρούμενοι από τους κ.κ. Κούτουλα Νικόλαο-Αθανάσιο  και Καρπούζη Γρηγόριο αντίστοιχα.
Μετά ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την παραπάνω διαμορφούμενη πρόταση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.
Ο Πρόεδρος μετά από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., κάλεσε το Σώμα να εκλέξει, μεταξύ των μελών που ορίσθηκαν, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Αντώνης Παππάς και Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε Λιμενάρχης της έδρας του νομικού προσώπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διαλαμβανόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
(και με τη ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου)
 
Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», για τη διετία 2013-2014, ως εξής:
 
1.- Παππάς Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Σταυρέλη Νικόλαο,  
     Δημοτικό Σύμβουλο
2.- Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του
3.-Οικονόμου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Μελέτη Χρήστο, Δημοτικό
     Σύμβουλο.
4.- Φαρμάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος , αναπληρούμενος από τον κ. Χριστοδουλόπουλο Χρήστο,
      Δημοτικό Σύμβουλο.
5.-Λέκκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον κ. Περόγαμβρο Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο
6.- Μιχαλόπουλος Βασίλειος, δημότης, αναπληρούμενος από τον Σταματάκη Μάριο, δημότη
7.- Ρούκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Κούτουλα Νικόλαο-Αθανάσιο, 
     Δημοτικό Σύμβουλο.
8.- Ζαχαριάς Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Καρπούζη Γρηγόριο, Δημοτικό
     Σύμβουλο.
9.- Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 
     αναπληρούμενος από την κα. Βλαχοπούλου Μαρία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 56/2013
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 31/1/2013
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης