Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 57/2013
 
 
Θέμα: 12o  ΗΔ: «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ‘’ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής παιδείας’’ ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/85, σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που εισηγείται στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, παρακολουθεί την ανέγερση σχολικών κτιρίων κλπ.
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του παραπάνω νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει έναν δημοτικό σύμβουλο και τους εκπροσώπους δύο παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας του Δήμου μας.
Η θητεία είναι διετής.
Ως παραγωγικές τάξεις προτείνουμε:
Α) Τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου.
Β) Τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου.
Τα υπόλοιπα μέλη (διευθυντές, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, κ.λ.π.) θα οριστούν με απόφαση του Δημάρχου, αφού προταθούν προηγουμένως από τους φορείς τους.
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τον κ. Παναγιώτη Δράκο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του και τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου,  με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 1566/85 και του Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τον κ. Παναγιώτη Δράκο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
2. Ορίζει α) τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και β) τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής, δηλαδή για τα έτη 2013 – 2014.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 57/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 04/2/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 

Leave a Comment