Ορισμός εκπρ/που με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτρ. χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης  58/2013
 
Θέμα: 13oΗΔ: «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος- Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Περόγαμβρος Μιχάλης
6.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8. Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος
9.Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος)
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Γκερζελής Ιωάννης
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Κεφάλας Σταύρος 
14.    Φόρτης Φώτιος
15.    Οικονόμου Γεώργιος
16.    Ζήμος Κων/νος
17.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Κολοκούρης Νικόλαος
21.    Γιώτης Κων/νος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Καρπούζης Γρηγόριος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.     Ρούκης Βασίλειος
27.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος
28.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1.   Τζαναβάρας Δημήτριος
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
17.    Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
1.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου α) το υπ’ αρ. Φακέλου 513.6/2013/αρ. Σχεδίου 207/14-01-2013 έγγραφο του Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και β) το υπ’ αρ. Φακέλου 513.6/αρ. Σχεδίου 11/02-01-2013 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας του Λιμεναρχείου Ισθμίας, σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών, οι οποίες είναι αρμόδιες να γνωματεύσουν περί του χαρακτηρισμού παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας τους ως πολυσύχναστων ή μη και την υποχρέωση όσων εκμεταλλεύονται τις λουτρικές εγκαταστάσεις να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών καθώς και να εξετάζουν κατατιθέμενες στο εκάστοτε Λιμεναρχείο αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος πρότεινε ως τακτικό μέλος των ανωτέρω επιτροπών τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φαρμάκη Γεώργιο και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σταματάκη Μάριο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (ΦΕΚ 444 Β’/99) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α’) 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει ως εκπρόσωπο για την συγκρότηση των επιτροπών χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και εξέτασης αιτήσεων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για τις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και του Λιμεναρχείου Ισθμίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φαρμάκη Γεώργιο, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταματάκη Μάριο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 58/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 01/02/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης