Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/16.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 16/2013
 
 
 
Θέμα: 6o  ΗΔ: «Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
ΑΠΟΝΤΑ
 
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκαεπτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
             Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χωρών»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013.
Σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που μας χορήγησε το μηχανογραφικό Τμήμα της ΔΕΗ προκειμένου να υπολογίσουμε το Δημοτικό Φόρο έτους 2013, μετά από επεξεργασία των στοιχείων, το σύνολο των εσόδων προϋπολογιστικά για το έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής :
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο   1.681.123 τ.μ x 0,55€/ τ.μ ετησίως= 924.617,65                 
 
ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση      σύνολο      239.797 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως= 52.755,34 €
 
 
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο      131.623 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως = 28.957,06   
 
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο        94.166 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 18.833,20  
 
ΣΟΛΟΜΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο       44.985 τ.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως =   9.896,70   
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ
 
ΛΕΧΑΙΟ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση    σύνολο   194.080 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 38.816,00    
 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση σύνολο        89.968 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 17.993,60 €
 
 
ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση    σύνολο 106.992 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 21.398,40 €
 
 
 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση      σύνολο 90.531.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 18.106,20 €         
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
 
ΑΘΙΚΙΑ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση      σύνολο    97.702 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 19.540,40 €     
 
 
ΓΑΛΑΤΑΚΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
 
β) Γενική χρήση      σύνολο    242.616 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 48.523,20 €  
 
 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο    9.000 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 1.620,00        
 
ΚΑΤΑΚΑΛΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο    28.832.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 5.766,40        
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:
 
ΣΟΦΙΚΟ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση σύνολο        98.435 τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως = 13.780,90     
 
ΚΟΡΦΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση σύνολο         70.842τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως = 9.917,88      
 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο   12.083 τ.μ x 0,14 €/ τ.μ ετησίως =1.691,62         
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
 
 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση σύνολο 92.674.μ x 0,22 €/ τ.μ ετησίως =20.388,28  €
 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση σύνολο 49.098.μ x0,20 €/ τ.μ ετησίως = 9.819,60 €             
 
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση   σύνολο       35.835 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 7.167,00  €    
 
ΚΛΕΝΙΕΣ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο 35.350 τ.μ x 0,20 €/ τ.μ ετησίως = 7.070,00  €         
 
ΣΤΕΦΑΝΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο 12.129 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 2.183,22          
 
ΑΓΙΟΝΟΡΙ
α) Οικιακή χρήση                                    
β) Γενική χρήση      σύνολο 8.464 τ.μ x 0,18 €/ τ.μ ετησίως = 1.523,52          
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΤΟΥΣ 2013    1.280.366,17 €.
 
Τα έσοδα αυτά δύναται να διατεθούν για επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κορινθίων και λοιπών πολιτιστικών, αθλητικών, συλλόγων κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω, την υπ’ αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τις διατάξεις του άρθρου 93 § 3 του ν.3463/06 και του άρθρου 72 § 1ζ του ν. 3852/10, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων τουΝ. 1080/80 που έχει καθορισθεί με την αριθμ. 5/2012 όμοια απόφασή μας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 333/2012 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου και θα ισχύσει από 01/01/2013 και εφεξής, ως κατωτέρω ανάλογα με τις τέσσερις ζώνες α) Κόρινθος, β) πεδινές–παραλιακές, γ) ημιορεινές και δ) ορεινές:
 
1. Στεγασμένοι χώροι:
 
 
ΖΩΝΗ
 
 
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
 
 
Τιμή € / τ.μ. ετησίως
 
 
Α
 
 
Κόρινθος
 
0,55
 
Β
 
 
Άσσος
 
0,20
 
Β
 
 
Κ. Άσσος
 
0,20
 
Β
 
 
Λέχαιο
 
0,20
 
Β
 
 
Περιγιάλι
 
0,20
 
Β
 
 
Γαλατάκι
 
0,20
 
Β
 
 
Κατακάλι
 
0,20
 
Β
 
 
Κόρφος
 
0,14
 
Β
 
 
Αρχ. Κόρινθος
 
0,22
 
Β
 
 
Ξυλοκέριζα
 
0,20
 
Β
 
 
Εξαμίλια
 
0,22
 
Γ
 
 
Σολομός
 
0,22
 
Γ
 
 
Χιλιομόδι
 
0,22
 
Γ
 
 
Αθίκια
 
0,20
 
Γ
 
 
Κουταλάς
 
0,20
 
Γ
 
 
Κλένια
 
0,20
 
Γ
 
 
Αγ. Βασίλειος
 
0,20
 
Γ
 
 
Σοφικό
 
0,14
 
Δ
 
 
Αγγελόκαστρο
 
0,14
 
Δ
 
 
Αγ. Ιωάννης
 
0,18
 
Δ
 
 
Αγιονόρι
 
0,18
 
Δ
 
 
Στεφάνι
 
0,18
  
 
2. Για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 50% του συντελεστή των στεγασμένων χώρων.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 16/2013.
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 22-01-2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης