Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρωνν

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/16.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 17/2013
 
 
Θέμα: 7o  ΗΔ: «Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χωρών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
             Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χωρών»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2013. 
 
 Γιώτης Κων/νος: Λόγω της οικονομικής ύφεσης  προτείνω να μειωθούν τα τέλη για χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 20% ,  και όχι στο ποσοστό που προτείνει η Οικονομική Επιτροπή.  Διαφορετικά θα καταψηφίσω το θέμα.
 
 Χριστάκης Ηλίας:  Θεωρώ την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση των τελών σε ποσοστό 10% λίγη και προτείνει να γίνει μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 20%, γιατί με την κρίση που υπάρχει αυτή την στιγμή στη Χώρα μας και με τους φόρους που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, ο λαός είναι σε απόγνωση. Διαφορετικά θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις των: 1)  άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 2) την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 3) την υπ’ αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μείωση των τελών και δικαιωμάτων  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων 1) Γιώτη Κων/νου, 2) Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 3) Μπάκουλη Δημητρίου, 4) Κορδώση Χρήστου, 5) Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 6) Ζαχαριά Σπυρίδων, 7) Γιάννου Νικολέττα, 8) Χριστάκη Ηλία, 9) Γουγά Αλέξανδρου και 10) Αθανασάκου Θωμά)
 
Την μείωση των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων που θα ισχύσουν από 01/01/2013 και εφεξής, ως κατωτέρω:
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ (κατάληψη πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων)
 
1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ                                                               45,00€ / τ.μ ετησίως
 
2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ                                                                             36,00€ / τ.μ ετησίως
 
3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ                                                            22,50€ / τ.μ ετησίως
 
4. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                                     45,00€ / τ.μ ετησίως
 
5. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ                                                                       24,30€ / τ.μ ετησίως
 
6. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ)   27,00€ / τ.μ ετησίως
 
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ :                                                                          21,60 €/τ.μ. ετησίως
 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ :                                                                     21,60 €/τ.μ. ετησίως
 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ :                                                      21,60 €/τ.μ. ετησίως
 
10. Για τα καταστήματα που εκθέτουν αποκλειστικά και μόνον εμπορεύματα πάσης φύσεως σε όλους τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινοχρήστους χώρους της Πόλεως Κορίνθου,  85,00 € / τ.μ. ετησίως.
11. Για την κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού απ’ αυτούς που εκτελούν οιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες 27,00 € ανά τ.μ. μηνιαίως.
12. Για τοποθέτηση ψυγείων ή σχαρών για περιοδικά, εφημερίδες σε περίπτερα:
 
α) Το τέλος για τα περίπτερα που βρίσκονται γύρωθεν της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου 120,00 € ετησίως για την τοποθέτηση κάθε ψυγείου.
β) Για τα υπόλοιπα περίπτερα 120,00 € ετησίως για την τοποθέτηση κάθε ψυγείου.
 
γ) Για την τοποθέτηση σχαρών για εφημερίδες και περιοδικά σε όλη την πόλη 100,00 € η τοποθέτηση σχάρας ετησίως.
 
 
ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
 
Το τέλος χρήσεως υπεδάφους 70,00 € / κ.μ. ετησίως.
 
 
ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Από μικροπωλητές κατά την εορτή του Απ. Παύλου την 28η και 29η Ιουνίου
α) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη)  49,50 € / τ.μ. ημερησίως.  
β) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ (από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης)  49,50 € / τ.μ. ημερησίως.  
γ) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ (από Αδειμάντου μέχρι Αράτου)  49,50 € / τ.μ. ημερησίως.  
δ) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ (από Νοταρά μέχρι Κ. Παλαμά)  49,50 € / τ.μ. ημερησίως.  
ε) Για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Κ. Παλαμά) 45,00 € / τ.μ. ημερησίως.  
 
 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ
 
α) Για εκθέσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, βιβλίου κ.λ.π) το τέλος κατάληψης 2,00 € /τ.μ. ημερησίως.
 
β) Για εκθέσεις διαφήμισης αυτ/των, βιοτεχνικών, βιομηχανικών και άλλων ειδών 12,00 € /τ.μ. ημερησίως.
 
γ) Για χρήση από μικροπωλητές (ψήσιμο καλαμποκιού, ποπ-κορν, ξηρών καρπών και ομοειδών πραγμάτων) 250,00 € εφάπαξ η θέση.
 
δ) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, ρεύματος, φυσικού αερίου κ.λ.π 600,00 € / τ.μ ετησίως
 
 
ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ )
 
Α. ΘΕΣΕΙΣ 2,5 μέτρων
α) Το τέλος για τους παραγωγούς σε κάθε Λαϊκή (πόλης και Συνοικισμού) σε 4,00 € ανά θέση ημερησίως.
β) Το τέλος για τους επαγγελματίες πωλητές σε κάθε Λαϊκή (πόλης και Συνοικισμού) σε 4,00 € ανά θέση ημερησίως.
 
Β. Για τις θέσεις 4 μέτρων για τους επαγγελματίες πωλητές 5,00 € ανά θέση ημερησίως. 
 
 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.:
 
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ:                                                                                       15,30€ / τ.μ ετησίως
 
Β. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:                                                        13,50€ / τ.μ ετησίως
 
 
2. Για τις θρησκευτικές εορτές από μικροπωλητές 23,40 € /τ.μ. ημερησίως.
 
3.α. Για τοποθέτηση ψυγείων 60,00 € ανά τ.μ. ετησίως.
   β. Γιατοποθέτηση σχαρών με περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π  55,00 € ανά τ.μ. ετησίως για τοποθέτηση κάθε σχάρας.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ:
 
 
 
Πλατείες & λοιποί κοινόχρηστοι χώροι                                          18,00 € / τ.μ. ετησίως
 
Π.Ε.Ο. & εκτός Π.Ε.Ο. & έμπροσθεν Γυμνασίου                            36,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
Υπαίθριοι μικροπωλητές                                                                45,00 €/ θέση ετησίως
 
Οικοδομικές εργασίες στην Π.Ε.Ο.                                                  9,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
 
Οικοδομικές εργασίες εκτός Π.Ε.Ο.                                                 4,50 €/ τ.μ. μηνιαίως
 
Πανηγύρια                                                                                       9,00 €/ τ.μ. ημερησίως
 
Περίπτερα (ψυγεία)                                                                       27,00 €/ετησίως για κάθε ψυγείο
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες παραλιακής ζώνης                   27,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες μη παραλιακής ζώνης              13,50 €/ τ.μ. ετησίως
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια παραλιακής ζώνης              18,00 €/ τ.μ. ετησίως
Τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια μη παραλιακής ζώνης           9,00 €/ τ.μ. ετησίως 
 
Οικοδομικές εργασίες (οικοδομικά υλικά)                                     9,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
 
Πανηγύρια                                                                                    9,00 €/ τ.μ. ημερησίως
 
Εμπορεύματα (μανάβικα, είδη σουβενίρ κ.λπ.)                          27,00 €/ τ.μ. ετησίως
Τέλος λαϊκών αγορών Αθικίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης
 
για θέσεις 2,5 μέτρων                                                                                                                        4,00€ ανά θέση ημερησίως.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες για γιορτές – πανηγύρια               2,00 €/ τ.μ. ημερησίως
 
Μικροπωλητές                                                                                10,80 €/ τ.μ. ημερησίως
 
Οικοδομικές εργασίες                                                                     13,50 € / τ.μ. μηνιαίως
 
Τραπεζοκαθίσματα σε παραλία                                                     10,80 € / τ.μ. ετησίως
 
Εμπορεύματα (μανάβικα κ.λπ.)                                                      40,50 €/ τ.μ. ετησίως
 
Τέλος λαϊκής αγοράς Σοφικού για θέσεις 2,5 μέτρων                     4,00€ ανά θέση ημερησίως.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ:
 
Τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες         13,50 €/ τ.μ. ετησίως για την Τ.Κ. Χιλιομοδίου, 9,00 €/τ.μ. ετησίως για τις υπόλοιπες Τ.Κ., Δ.Κ.
 
Οικοδομικές εργασίες (οικοδομικά υλικά)                                   9,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
 
Πανηγύρια                                                                                   9,00 €/ τ.μ. μηνιαίως
 
Εμπορεύματα (μανάβικα κ.λπ.)                                                 27,00 €/ τ.μ. ετησίως
 
Τέλος λαϊκής αγοράς Χιλιομοδίου για θέσεις 2,5 μέτρων           4,00€ ανά θέση ημερησίως.
 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/2013
 
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 21/01/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης