Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου

            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/16.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 18/2013
 
 
Θέμα: 8o  ΗΔ: «Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
 
 
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν.3852/10)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών –δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου για το έτος 2013.
 
 
Γιώτης Κων/νος:  Θα πρότεινα αν είναι εφικτό να μειωθούν τα τέλη κατά 15%, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Για το λόγο αυτό θα καταψηφίσω το θέμα.   
 
Χριστάκης Ηλίας: Προτείνω την μείωση των τελών κατά 15% λόγω της κρίσης που υπάρχει αυτή την στιγμή στη χώρα μας. Θα καταψηφίσω το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο τις τοποθετήσεις των Συμβούλων , τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 444/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
(Μειοψηφούντων των κ.κ.:1) Χριστάκη Ηλία, 2) Αθανασάκου Θωμά, 3) Γουγά Αλέξανδρου, 4)Γιώτη Κωνσταντίνου, 5) Μπάκουλη Δημητρίου, 6)Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 7)Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 8).Ζαχαριά Σπυρίδωνα και 9)Γιάννου Νικολέττας)
 
Την μείωση των τελών – δικαιωμάτων χρήσης Νεκροταφείου που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 23/444/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα ισχύσουν από 01/01/2013 και εφεξής, ως κατωτέρω:
 
 
Δημοτική Ενότητα Κορινθίων:
 
 
α/α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
1
Δικαίωμα καθαριότητας (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
50,00 €
2
Δικαίωμα ανόρυξης τάφων
150,00 €
3
Δικαίωμα ευπρεπισμού τάφων
150,00 €
4
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
250,00 €
5
Δικαίωμα οστεοφυλακίου ετησίως
45,00 €
6
Δικαίωμα παραμονής οστών πέραν της 4ετίας (ετησίως)
150,00 €
7
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες μόνο στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
2.720,00€
8
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
35,00 €
9
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
50,00€
10
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Τ&Δ. Κοινότητες Αρχ. Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Σολομού
35,00€
11
Δικαίωμα μετατροπής των τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς που έχουν παραχωρηθεί το έτος 2009
1.000,00€
 
 
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
 
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
18,00 €
 
 
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
 
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
18,00 €
 
 
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας
 
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
100,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
18,00 €
 
 
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Τενέας:
 
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως)
18,00 €
 
 
Από 1-1-2013 σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κορινθίων δεν θα παραχωρηθούν νέοι διπλοί τάφοι. Η παραχώρηση και το δικαίωμα χρήσης τάφων θα αφορά Μονούς τάφους, λόγω ανεπάρκειας χώρων.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 18/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 18/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment