Περίληψη διακήρυξης εκτέλεσης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 20-02-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 9149
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Κορινθίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για την εκτέλεση του έργου “ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)”, με προϋπολογισμό 2.850.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.877.886,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ εργασιών, με προϋπολογισμό 281.450,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι (2η+2η), 3η, 4η & 5η εντός τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην Α2, 1η, 2η, 3η εντός για έργα κατηγορίας ΗΛΜ/ΜΗΧ/ΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 43.187,00 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, πού λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
5. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος-Ιονίοι Νήσοι” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & από Εθνικούς Πόρους. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ02680043) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
6. Το έργο θα εκτελεσθεί με προθεσμία δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες.
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/11.04.2012, ΦΕΚ 86Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α).
8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, κ.λ.π) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 14η Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη, δίνοντας ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στην Κόρινθο, οδός Ερμού 39, αρμόδιος κ. Βασίλειος Τζώρτζης τηλ. 27413 61026.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.
10. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ