Πρόσκληση 8ης Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή Κόρινθος, 04-02-2013
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος Αριθμ.Πρωτ.: 6532
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 74891
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Κων. Ζήμο
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Ηλ. Χριστάκη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων.
2. Πρόταση καθορισμού δημοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Κορινθίων για το 2013 και εφεξής.
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013.
4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή πρόχειρων διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2013.
5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκμίσθωσης – εκποίησης πραγμάτων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013.
6. Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
7. Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Οδοποιϊα Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 70.000,00€
8. Επικύρωση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ, ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ προϋπολογισμού 70.000,00€.
9. Αίτημα περί εξώδικου συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης κατά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα του Σταύρου Ασπρούδη.
10. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 0509019 στο Ο.Τ. 698 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
11. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 0613007 στα Ο.Τ. 851 και Κ.Χ. 852 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
12. Απόφαση επί των γνωμοδοτήσεων πληρεξουσίων δικηγόρων για τη μη άσκηση ένδικων μέσων επί πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων.
13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment