Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ.Δ/νση: Ερμού 39

Τ.Κ.          : 20100

Πληροφορίες: Κ.Διαμαντή

Τηλέφωνο : 27413-61025                                                                                  Κόρινθος 5 ΜΑρτίου 2013

FAX:          :27410-75191                                                                                   Αρ.Πρωτ.: 11380

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμόν 3/11/16-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 787 με τη διατήρηση της οδού Θεσσαλίας, το πλάτος της οποίας θα καθοριστεί από τα διαμορφωμένα τμήματα που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών (μάντρες, περιφράξεις αυλείων χώρων κλπ) για το τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά του Ο.Τ 787 και στο νοτιοανατολικό άκρο του καταλήγει στον προβλεπόμενο πεζόδρομο σχηματίζοντας έτσι τα Ο.Τ 787 και Ο.Τ 787α, σύμφωνα με το από 14-01-2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ.Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ερμού 39, 1ος όροφος), για να λάβουν γνώση της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της ανωτέρω απόφασης.
Όσοι θέλουν μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ή από τη τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες ή από την επίδοση της παρούσης στους αμέσως ή εμμέσως θιγόμενους ιδιοκτήτες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ