Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                     
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/18.02.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 64/2013

 
 

Θέμα μοναδικό: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρα 67, 266 & 267, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8088/13-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4.       Περόγαμβρος Μιχάλης
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.       Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος
9.       Τζαναβάρας Δημήτριος
10.   Δράκος Παναγιώτης
11.   Παππάς Αντώνης
12.   Γκερζελής Ιωάννης
13.   Σταματάκης Μάριος 
14.   Κεφάλας Σταύρος 
15.   Φόρτης Φώτιος
16.   Οικονόμου Γεώργιος
17.   Ζήμος Κων/νος
18.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
19.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
20.   Λαμπρινός Παναγιώτης
21.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.   Κολοκούρης Νικόλαος
23.   Γιώτης Κων/νος
24.   Τόγιας Σωκράτης
25.   Μπάκουλης Δημήτριος
26.   Γιάννου Νικολέττα
27.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
28.   Κωνσταντογιάννης  Βασίλειος
29.   Πούρος Γεώργιος
30.    Ρούκης Βασίλειος
31.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος  
32.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
33.   Χριστάκης Ηλίας
34.   Αθανασάκος Θωμάς
35.   Γουγάς Αλέξανδρος
 
 1. Λέκκας Πέτρος 
 2. Καμπάς Νικόλαος
 3.  Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
 4. Καρπούζης Γρηγόριος
 5. Κορδώσης Χρήστος
 6. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15- Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
17- Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2013. Εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 και της παρ. 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού».
2. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86 , 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την αριθμ. 47490/18-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 3390/ 18.12.2012 τεύχος Β΄) απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013 και τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/3.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 253 Β΄) όμοια περί «Καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ.  στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτισή του και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 3/11-1-2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., το οποίο και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 42/18-2-2013   απόφασή της.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να τοποθετηθείτε επί του σχεδίου του προϋ/σμού και του Ε.Π.Δ. που λάβατε γνώση.
 
Καμπούρης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών: Ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 σηματοδοτείται από τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται από τους Έλληνες Πολίτες με σκοπό να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική κατάσταση και να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Τελείται δε, μέσα σ΄ ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και μεγάλης αβεβαιότητας. Κάτω από το δυσμενές αυτό περιβάλλον με ταυτόχρονες διοικητικές ανακατατάξεις ο Δήμος Κορινθίων καλείται να προσαρμόσει και αυτός με τη σειρά του το νέο προϋπολογισμό. Με τις νέες διοικητικές συνθήκες, δεκάδες αρμοδιότητες μεταφέρονται πλέον στους Δήμους μέσα στο 2013 και γι΄ αυτό το λόγο απαιτείται συστράτευση, προσεκτικός σχεδιασμός και κατάλληλος συντονισμός, προκειμένου οι αρμοδιότητες να συνοδευτούν με τους αντίστοιχους πόρους, όπως εξάλλου προβλέπεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος, ώστε να ανταποκριθούμε, κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, στις υποχρεώσεις μας και στις υψηλές απαιτήσεις των πολτών του δήμου μας. Είναι όμως, επιτακτική η ανάγκη να κάνουμε προσεκτικά και σταθερά βήματα στην υλοποίηση του προγράμματός μας και για έναν ακόμη λόγο: Η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων 35 ετών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δοκιμάζει τα όρια των αντοχών της και οι συμπολίτες μας πληρώνουν καθημερινά το τίμημα της δραματικής αυτής κατάστασης. Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αντιμετωπίσει όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά τις συνέπειες της κρίσης που ταυτίζονται κυρίως με τη μείωση των πόρων που είναι περισσότερο από 60%. Έτσι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε ετοιμότητα για να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός της και οι επιπτώσεις της κρίσης στο Δήμο μας να είναι όσο γίνεται πιο μικρές.
Ο Δήμος Κορινθίων βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από άποψη οικονομικών δεδομένων, αποτέλεσμα μακροχρόνιας συνετής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς να απειλείται από νομοθετικές ρυθμίσεις περί «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας». Η συνεχής και επίμονη προσπάθεια συμπίεσης των δαπανών επιβάλλεται από τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην γίνονται εκπτώσεις στο υψηλό επίπεδο των Υποδομών και των Υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πολίτες του Δήμου μας.
Το 2013 λοιπόν θα παραμείνουμε αμετακίνητοι στους βασικούς άξονες του σχεδιασμού μας, οι οποίοι έχουν ως κύριους στόχους:
1.                   Την ενίσχυση ενός κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης για τη δημιουργία ενός πιο έντονου αισθήματος ασφάλειας στους συμπολίτες μας. Τούτο σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποτελεί επιτακτική ανάγκη διότι λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα σκληρά αποτελέσματα που προκάλεσε.
2.                   Την διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής θέσης, με το να βελτιώσουμε την προσπάθεια για συνεχή μείωση των μη λειτουργικών δαπανών, με ελαχιστοποίηση των επενδύσεων από αυτοχρηματοδότηση, την αξιοποίηση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ και οικονομίες σε όλο το φάσμα του οικονομικού κύκλου.
3.                   Τη δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος θα είναι ακόμα πιο καθαρός, πιο πράσινος και πιο λειτουργικός, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα αναδεικνύουν την δημιουργικότητα των δημοτών μας, την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης μας.
4.                   Τη σύγχρονη και αποτελεσματική δημοτική λειτουργία που θα διασφαλίσει στον πολίτη υπηρεσίες ποιοτικές με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη και θα βοηθήσει αυτούς ακριβώς τους συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με εφόδιο την μέχρι σήμερα καλή οικονομική της κατάσταση, αξιοποιώντας:
Το κοινωνικό παντοπωλείο
Τα κοινωνικά φροντιστήρια
Το κοινωνικό ιατρείο
Τα 12 ΚΑΠΗ
Την Τράπεζα αίματος
Τους παιδικούς σταθμούς
Ταυτόχρονα θα αξιοποιείται κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών με παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Σημαντικό κομμάτι της ζωής του Δήμου μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.  Όλες οι δημιουργικές, πολιτιστικές και αθλητικές  πρωτοβουλίες που αδιάκοπα, χρόνια τώρα αναλαμβάνει ο Δήμος μας , θα συνεχιστούν με την συνεργασία των πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων συλλόγων αλλά και των πνευματικών και εξειδικευμένων ανθρώπων του Δήμου μας. 
 Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού τηρήθηκαν οι διατάξεις της αριθμ. 47490/18-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 3390/ 18.12.2012 τεύχος Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.  Κατόπιν των αναφερομένων παρακαλώ για την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2013.
 

 

Κωνσταντογιάννης Βασίλειος:  Διαβάζοντας το φετινό προϋπολογισμό και συγκρίνοντάς τον με τον προηγούμενο έπρεπε να είμαι ικανοποιημένος. Δυστυχώς δεν είμαι. Ο προϋπολογισμός κατά τη γνώμη μου πρέπει να βασίζεται σε τρία στοιχεία, να είναι ισοσκελισμένος, κοινωνικός και αναπτυξιακός στοιχεία τα οποία  δεν διαθέτει. Περιέχει τη διαχειριστική λογιστική απεικόνιση των κωδικών και του λείπει το όραμα. Τα κονδύλια πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικά μειώνονται, σε μια εποχή που πρέπει να δώσουμε οξυγόνο στους πολίτες του Δήμου. Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, ενοικιάσεις κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. Διαπίστωσα επίσης ότι λείπουν κονδύλια για τουρισμό, θρησκευτικό  τουρισμό, βοήθεια σε απομεμακρυσμένες περιοχές , ανακύκλωση περιβάλλον. Ακόμα τα εισπραχθέντα είναι πολύ λίγα και αυτό οφείλεται στην κρίση της Χώρας. Εμείς μιλήσαμε για ένα συμμετοχικό προϋπολογισμό όπου θα συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές τάξεις, ώστε ο προϋπολογισμός να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των τάξεων. Πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός δεν αποτυπώνει τίποτα από τη σημερινή κατάσταση, είναι ανεφάρμοστος, αναξιόπιστος και πλασματικός. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα τον ψηφίσουμε.
Χριστάκης Ηλίας: Διαβάζοντας προσεκτικά τον προσωρινό Προϋπολογισμό του 2013 αλλά και τις παρατηρήσεις μας για τον περυσινό προϋπολογισμό καθώς και τις παρατηρήσεις μας στις άπειρες τροποποιήσεις του προϋ/σμού σχεδόν σε κάθε ΔΣ συνειδητοποιούμε πόσο δίκιο είχαμε σε μια σειρά από αναφορές μας. Εάν επικρατούσε η κοινή λογική , εάν υπήρχε σεβασμός στην άλλη άποψη , εάν υπήρχε ουσιαστικός και δημιουργικός διάλογος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επιτέλους έστω τώρα στα χρόνια της κρίσης, τότε μια σειρά πράγματα θα είχαν διορθωθεί. Έχουμε πει πολλές φορές ότι κάθε προϋπολογισμός αποτελεί τον καθρέφτη των πολιτικών επιλογών και των κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων, αναδεικνύοντας τις δημοκρατικές και αυτοδιοικητικές ευαισθησίες μιας δημοτικής αρχής. Ειδικότερα σήμερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τόσο για τη χώρα όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανάγκη οι προτεραιότητες μας, για την αξιοποίηση  και του τελευταίου ευρώ των συνδημοτών μας να μας κάνει χρήσιμους και αποτελεσματικούς στη δράση μας. Μελετώντας και αναλύοντας τον προϋ/σμό θελήσαμε να κατανοήσουμε με σαφήνεια τις διαδικασίες που συντάχθηκε ως πρόταση, το πώς και το γιατί. Ποιες οι προτάσεις για τους ελεύθερους χώρους; Το περιβάλλον, για την ανάπτυξη του πράσινου, για την καθαριότητα, για το πολιτισμό και τον αθλητισμό, για την νεολαία, για τους άνεργους, του αγρότες; Τους κοινωνικά αδύνατους;
Αναζητήσαμε να δούμε την προσαρμογή της δημοτικής αρχής στις νέες συνθήκες και διαπιστώσαμε έλλειμμα, ένα έλλειμμα ευελιξίας, στρατηγικής, οράματος και προτεραιοτήτων. Ο προϋ/σμός είναι ένας διαχειριστικός , καταρτισμένος από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως είναι ένας προϋπολογισμός που στερείται προτεραιοτήτων, δεν παρακολουθεί τι συνέπειες έχει η κρίση, υπολείπεται των κοινωνικοοικονομικών αναγκών, αποτυγχάνει να ενσωματώσει και να αντιμετωπίσει τα νέα σκληρά δεδομένα που προκαλεί η παρατεταμένη οικονομική κρίση, είναι αναποτελεσματικός για την οικονομία και την κοινωνία, δεν παρακολουθεί ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνία. Είναι ένας προϋπολογισμός μιας δημοτικής αρχής, που συμπεριφέρεται σαν να μην έχει αντιληφθεί τίποτα. Διαπιστώσαμε στα περασμένα δύο χρόνια ότι ο προϋπολογισμός ήταν σημαντικά μειωμένος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σαν αποτέλεσμα των επιπτώσεων της μνημονιακής πολιτικής της συρρίκνωσης των δαπανών προς την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω Καλλικράτη, παρά τις διακυμάνσεις του στα 79 εκατ. Το 2011 και στα 68,5 εκατ. Το 2012 και πάλι ξανά κοντά στα 79 εκ. το 2013. Επίσης ως προς τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα παρατηρούμε μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων είναι σε τραγική κατάσταση, δηλ. τα βεβαιωθέντα είναι πολύ περισσότερο από τα εισπραχθέντα. Ως προς τα έκτακτα έσοδα διαπιστώνουμε σημαντική μείωση των πόρων.
Προβληματιζόμαστε για την αξιοπιστία του Τεχνικού Προγράμματος και τη δυνατότητα εκτέλεσής του όταν η πορεία των επιχορηγήσεων είναι διαρκώς καθοδική.
Ως προς τα έσοδα των παρελθόντων οικονομικών ετών οι εισπράξεις παρουσιάζουν καθοδική πορεία, δηλαδή υπάρχει αδυναμία είσπραξης των οφειλομένων. Η διαμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου γίνεται από τα έκτακτα και τακτικά έσοδα που δεν δαπανώνται όπως και τα ανταποδοτικά τέλη όπου οι δαπάνες υπολείπονται των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων για χρόνια λόγω της ίδιας της ανταποδοτικότητας των προϋπολογισθέντων δαπανών. Ως προς τα έξοδα παρατηρείται μία μείωση που οφείλεται στη μείωση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού και στις λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Ας αναρωτηθούμε τι θα γίνει με τους κοινωνικά ευάλωτους όταν δεν υπάρχει μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική στο Δήμο.  Η Κίνηση Πολιτών καταψηφίζει τον προϋπολογισμό που προτείνει η πλειοψηφία για τους ακόλουθους λόγους:
Γιατί είναι ένας προϋπολογισμός που δεν έχει φιλοσοφία και προσανατολισμό, δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη του στον σχεδιασμό του την τραγική κατάσταση της Χώρας, την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι πολίτες της, είναι διαχειριστικός και μόνο, όχι αναπτυξιακός. Έχει αμεριμνησία για νέες πηγές εσόδων. Δεν δημιουργεί δομές για ανάπτυξη. Είναι πλασματικός αφού συμπεριλαμβάνει έσοδα και έξοδα που είναι βέβαιον ότι δεν θα εισπραχθούν και δεν θα δαπανηθούν, γιατί στερείται πρότασης για την αύξηση της απορροφητικότητας και της αύξησης των εσόδων από οφειλές τρίτων στο Δήμο. Είναι μη περιβαλλοντικός αφού οι δαπάνες/ επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δεν είναι κοινωνικός, μάλιστα μπορούμε να πούμε είναι αντικοινωνικός , αφού η κοινωνική μέριμνα και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δεν ενισχύονται ουσιαστικά ούτε αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης στοχοθετημένης πολιτικής. Αλλά και υποβαθμισμένες περιοχές και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι αποκλεισμένοι, οι νεόπτωχοι, δεν ιεραρχούνται ψηλά στην ατζέντα της παρούσας δημοτικής αρχής παρά μόνο ως εν δυνάμει πολιτική πελατεία. Να το ξεκαθαρίσουμε: Τα ΚΑΠΗ, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία, οφείλουν να λειτουργούν. Να λειτουργούν με διαφάνεια, με εξυπηρέτηση ουσιαστικών αναγκών και να έχουν σημαντικό ρόλο και συμμετοχή στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμος πέρα από την ρητορική του, υπολείπεται άλλων δήμων στον σχεδιασμό και ιεράρχηση της κοινωνικής πολιτικής για άμεση φροντίδα στους συμπολίτες μας. Απαιτούμε αλλαγή πολιτικής και επανασχεδιασμού του προϋπολογισμού σε προϋπολογισμό αντιμετώπισης της κρίσης. Έχουμε προτάσεις και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Τόγιας Σωκράτης:  Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Ο προϋπολογισμός σίγουρα θα έχει λάθη εφόσον δεν γνωρίζουμε τα έσοδα , αλλά τα υπολογίζουμε πάνω – κάτω με τα προηγούμενα έτη. Εξάλλου θα μας δοθεί η ευκαιρία μέσα στο χρόνο και σε επόμενα συμβούλια με τροποποιήσεις του προϋπολογισμού να διορθώσουμε τις ατέλειες. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία αν θέλουμε να δώσουμε αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ο προϋπολογισμός όμως είναι το εργαλείο του Δήμου και για το καλό του τόπου θα το ψηφίσω.
Πούρος Γεώργιος:  Όλα τα χρόνια που υπηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζω τους προϋπολογισμούς. Συμφωνώ και εγώ ότι ο προϋπολογισμός είναι διαχειριστικός. Διαπιστώνω ότι δεν προβλέπονται η κομποστοποίηση, ανακύκλωση, προστασία ακτών, απαίτηση ενοικίων. Προτείνω να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις προς τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και να δοθούν περισσότερα κονδύλια στις Δημοτικές Ενότητες. Είμαι επιφυλακτικός ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης συμπαραστεκόμενος στους πολίτες της Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου σε σχέση με το υψηλό τιμολόγιο ύδρευσης.
Γιώτης Κων/νος: Πραγματικά η ψήφιση του προϋ/σμού του Δήμου Κορινθίων είναι η κορυφαία στιγμή για την πορεία του Δήμου. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τη φιλοσοφία, τα οράματα, τα σχέδια της δημοτικής αρχής. Μελετώντας το προσχέδιο διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ανεφάρμοστο, εικονικό, πλασματικό και μη αναπτυξιακό. Επίσης παρατηρείται αυξημένος σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση (2012) και φοβάμαι μήπως ενόψει της συνεχιζόμενης ύφεσης της Χώρας ,ο προϋπολογισμός γίνει ελλειμματικός και οδηγηθούμε σε Παρατηρητήριο.  
 Έρχεται σε περίοδο δύσκολων οικονομικών συγκυριών χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την κοινωνική μέριμνα όπως δημιουργία κοινωνικού δικτύου προστασίας αναξιοπαθούντων, αδυνάτων και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. 
 Δεν προβλέπει πόρους για τη παιδεία, δεν έχει αναπτυξιακά –κοινωνικά – τουριστικά χαρακτηριστικά, αγροτική ανάπτυξη (δημιουργία γραφείου, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.). Θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας προκειμένου ο Δήμος να γίνει σύγχρονος αναπτυξιακός. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποθεματικό τόσο υψηλό , αλλά να εκτελούνται έργα, δίνοντας θέσεις εργασίας σε δημότες μας, μειώνοντας την αυξημένη ανεργία. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε τον προϋ/σμό.
Δήμαρχος: Είναι μια σημαντική συνεδρίαση η αποψινή, γιατί με την ψήφιση του προϋ/σμού η Δημοτική Αρχή θα υλοποιήσει τους στόχους που έχει οραματισθεί για τον Δήμο. Κατανοώ την προσπάθεια απόψε μερικών συμβούλων που επιχειρηματολόγησαν για τη μη ψήφιση του προϋ/σμού. Ίσως να μην θέλουν την ανάπτυξη του Δήμου και κυρίως την επιτυχή πορεία της Δημοτικής Αρχής. Εμείς θα προχωρήσουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Προϋπολογισμός δεν θα είναι ελλειμματικός και δεν τίθεται θέμα Παρατηρητηρίου.
Επίσης να πω ότι δεν υπάρχει προχειρότητα στον προϋπολογισμό. Έχει συνταχθεί με πολύ προσοχή και έχουμε αγγίξει όλους τους τομείς που αφορούν άμεσα τους δημότες μας. Όπως, πράσινο , δρόμοι, φωτισμός, ανακύκλωση, καθαριότητα, ύδρευση –άρδευση, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός, κοινωνική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες κ.α.. Γίνεται αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσω της ΔΑΕΚ, υπάρχει μελέτη για την αξιοποίηση των σφαγείων με σύμπραξη Δήμου και ιδιωτών, διαδικτύωση όλου του Δήμου για τη παροχή νερού κ.λ.π.
 Ακόμη θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την είσπραξη των οφειλομένων στο Δήμο. Με όλα αυτά που ανέφερα ο προϋ/σμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου. Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός, αισιόδοξος, υλοποιήσιμος, ισομερής και προ πάντων έχει σαφή πολιτική στόχευση για το που πρέπει να οδηγηθεί ο Δήμος τα επόμενα χρόνια. Αν θέλετε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου προτείνω να ψηφιστεί ομόφωνα ο προϋπολογισμός.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του Δημάρχου, την αριθμ. 42/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις των άρθρων 266 και 267 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. . 47490/18-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 3390/ 18.12.2012 τεύχος Β΄) απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
(μειοψηφούντων των 1) Κων/νου Γιώτη, 2) Δημητρίου Μπάκουλη, 3) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 4) Βασιλείου Ρούκη, 5) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη 6) Νικολάου Κούτουλα, 7) Σπυρίδωνα Ζαχαριά 8) Γιάννου Νικολέττα, 9) Χριστάκη Ηλία,  10) Θωμά Αθανασάκου, 11) Γουγά Αλέξανδρου) .
 
 
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων  και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 42/18-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής:
 
 

ΕΣΟΔΑ                                          EURO

ΤΑΚΤΙΚΑ                                    44.992.994,26
ΕΚΤΑΚΤΑ                                   24.110.045,96
 

ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ                      9.214.888,06

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    78.317.928,28

 

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                     78.010.866,05
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                              307.062,23

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    78.317.928,28

 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 64/2013.
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 20/02/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 

 

ΕΣΟΔΑ

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

279.143,00

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

555.510,62

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.697.138,50

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.224.391,49

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.826.344,17

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

18.672.488,44

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

382.300,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                    33.637.316,22

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5.380,83

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

10.000,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12.584.367,76

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

30.000,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1.380.625,50

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

100,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                    14.010.474,09

2             ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

           ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

2.152.982,69

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

1.020.000,00

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                     3.172.982,69

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

13.822.267,22

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:                     13.822.267,22

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4.229.000,00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

231.000,00

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                     4.460.000,00

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

9.214.888,06

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ:                    9.214.888,06

                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            78.317.928,28

ΕΞΟΔΑ

 

6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8.717.101,29

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.574.929,42

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.600.507,20

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

146.000,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.063.032,40

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

331.720,88

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

3.062.783,43

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

12.339.268,38

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

89.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                    32.924.343,00

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4.144.544,31

73

ΕΡΓΑ

19.834.861,47

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.046.622,15

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

0,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                    25.026.027,93

8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

2.295.180,69

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

4.460.000,00

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

13.305.314,43

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                   20.060.495,12

9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

307.062,23

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        307.062,23

                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:               78.317.928,28

 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15.201.758,44

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.627.434,33

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.875.763,31

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

8.090.842,72

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.655.504,13

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

24.340.946,78

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.774.893,53

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

561.443,43

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

622.434,40

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

199.349,86

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

80

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

20.060.495,12

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ:                 78.010.866,05