Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού εκτέλεσης εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 07-03-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Αριθμ.Πρωτ. 12038
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΣΑΤΑ 2011 σύμφωνα με ΑΔΣ 8/156/2012.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 15η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ., ύψους 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 976,00 €.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Έρμου 39, 1ος όροφος, Βασ. Τζώρτζης, τηλ. 27413 61026) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ