Αίτημα κατοίκων Ντράσσας Γαλατακίου για το θέμα της υδροδότησης


            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 27/21.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 481/2012
 

 
Θέμα 3oΗΔ: «Αίτημα κατοίκων Ντράσσας Γαλατακίου για το θέμα της υδροδότησης»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 57209/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
ΑΠΟΝΤΑ
 
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
5. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
6. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
7. Γκερζελής Ιωάννης
8. Σταματάκης Μάριος 
9. Φόρτης Φώτιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κων/νος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.    Κολοκούρης Νικόλαος
15.    Καρπούζης Γρηγόριος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος
17.    Τόγιας Σωκράτης
18.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
19.    Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
20.                 Ρούκης Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
22.    Χριστάκης Ηλίας
23.    Αθανασάκος Θωμάς
 
 
 
 
 
1.   Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4. Βατουσιάδης Νικόλαος 
5. Κεφάλας Σταύρος 
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔ)
 7. Περόγαμβρος Μιχάλης
8. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο μέσον του  1ου ΗΔ)
 9. Κορδώσης Χρήστος 
10.Τζαναβάρας Δημήτριος 
11. Λέκκας Πέτρος
12. Καμπάς Νικόλαος 
13. Παππάς Αντώνης (προσήλθε στο  μέσον  του 1ου   ΗΔ)
14.Γιώτης Κων/νος
15.Ζαχαριάς Σπυρίδων
16.Γιάννου Νικολέττα
17.Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο  τέλος του 1ου ΗΔ)
18.Γουγάς Αλέξανδρος -Γραμματέας(προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
8.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
9.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
10.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
11.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
7.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
8.    Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
9.    Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα κατοίκων Ντράσσας Γαλατακίου για το θέμα της υδροδότησης» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 53315/26-11-2012 αίτηση των κατοίκων του Οικισμού Ντράσσας Γαλατακίου που έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
1. Είμαστε κάτοικοι του οικισμού Ντράσσας Γαλατακίου του Νομού Κορινθίας ο οποίος ιδρύθηκε το 1976 μετά από την υπ΄ αριθμ. 37/1976 σχετική απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της τότε Κοινότητας Γαλατακίου.
2.Με την υπ΄ αριθμ. 1603/22-02-1979 (ΦΕΚ/Δ/138/79) απόφαση του Νομάρχη εγκρίθηκε Ρυμοτομικό Σχέδιο (σχέδιο πόλης) και καθορίστηκαν συγκεκριμένοι όροι δόμησης κα χρήσεις για τον οικισμό.
3.Ο οικισμός μας αριθμεί 80 κατοικίες από τις οποίες οι 40 κατοικούνται μόνιμα όλον τον χρόνο και από τις υπόλοιπες οι περισσότερες χρησιμοποιούνται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και το σύνολο τους κατά τους μήνες του καλοκαιριού σαν παραθεριστές.
4.Επί σειρά ετών έχουν γίνει διάφορα δημοτικά έργα στον οικισμό μας στα οποία πάντα οι κάτοικοι συνέβαλλαν οικονομικά μέσω του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ντράσσας Γαλατακίου Κορινθίας». Ειδικά, για τις ανάγκες της υδροδότησης των κατοίκων του οικισμού, με ενέργειες και οικονομική συνδρομή των κατοίκων αλλά και με την αρωγή της Κοινότητας Γαλατακίου κατασκευάστηκε μία δεξαμενή και ανεξάρτητο – αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης.
5.               Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές (αρχικά η Κοινότητα Γαλατακίου μετέπειτα ο Δήμος Σαρωνικού και τέλος ο Δήμος Κορινθίων) με σύναψη συμβάσεων με παρόχους νερού –ιδιοκτήτες γεωτρήσεων φρόντιζαν ώστε να εφοδιάζουν την δεξαμενή του οικισμού μας με νερό το διοχετευόταν μέσω του δικτύου στις κατοικίες.
6.               Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω δημοτικών αρχών εξέδιδαν και εκδίδουν λογαριασμούς κατανάλωσης νερού στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, εκτός από την αξία του νερού (βάσει των εκάστοτε τιμολογίων), πάγια τέλη και έξοδα συντήρησης δικτύου – υδρομέτρου.  Οι λογαριασμού αυτοί πληρώνονται κανονικά από τους κατοίκους.
7.            Ήδη από τις 11-10-2012 η παροχή νερού έχει σταματήσει, διανύουμε την 46η ημέρα χωρίς νερό, και μολονότι έχουμε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου αλλά και στον ίδιο τον δήμαρχο (επισυνάπτουμε τέσσερις σχετικές επιστολές του Συλλόγου μας) δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για το θέμα εκτός από προφορικές άκαρπες ωστόσο διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί.
8.Μετά από τα παραπάνω και επειδή είμαστε ο μόνος οικισμός της περιοχής μας που αντιμετωπίσουμε τέτοιο ζωτικό πρόβλημα,
                                                           ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να ληφθεί απόφαση για την σύνδεση του δικτύου υδροδότησης του οικισμού μας με το λοιπό δημοτικό δίκτυο υδροδότησης της περιοχής.
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στο πρόβλημα των κατοίκων ώστε να υπάρχει νερό στις κατοικίες τους
Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μίσθωση ιδιωτικής γεώτρησης. Έχουμε προγραμματίσει την διασύνδεση όλων των δικτύων ύδρευσης των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ώστε   να δοθεί  λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα τις τοποθετήσεις των Συμβούλων,   μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 
Την άμεση λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Οικισμού Ντράσσας Γαλατακίου σχετικά με την υδροδότηση τους,  είτε με την μίσθωση ιδιωτικής γεώτρησης (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) είτε με την σύνδεση του δικτύου του Οικισμού Ντράσσας με το δημοτικό δίκτυο Γαλατακίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 481/2012
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 31/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης