Αίτημα Αφών Δόσχορη κ.λ.π. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα Κορίνθου

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/16.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 11/2013
 
Θέμα: 21ο ΗΔ: «Αίτημα Αφών Δόσχορη κ.λ.π. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα Κορίνθου στα Ο.Τ. 787-786-785».
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος  
10.     Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.   Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
 
 
1.      Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.      Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.      Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να προταχθεί το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Αφών Δόσχορη κ.λ.π. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα Κορίνθου στα Ο.Τ. 787-786-785»,επειδή παρευρίσκονται  οι ενδιαφερόμενοι κ.κ. Μαρία Δόσχορη του Αλκιβιάδη, Απόστολος Δόσχορης του Αλκιβιάδη, Σπυριδούλα χα Αλκιβιάδη Δόσχορη, Ηρακλής Τσάνης, Παναγιώτα Κουβαρντά, Χριστίνα Καραγκούνη, Ιωάννης Ροθώνης, Ιωάννης Δάφνης και Αλέξανδρος Μαντζάς που είχαν κληθεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
α) Την με αριθμ. Πρωτ. 14322/2011 αίτηση των κ.κ. Μαρίας Δόσχορη του Αλκιβιάδη, Απόστολου Δόσχορη του Αλκιβιάδη και Σπυριδούλας χας Αλκιβιάδη Δόσχορη, με την οποία ζητούν τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στα Ο.Τ. 787 – 786- 785.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 7-4-2011 τεχνική έκθεση και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη, αιτούνται να παραμείνει η καταργημένη από το σχέδιο πόλεως προϋπάρχουσα οδός Θεσσαλίας και να μετατραπεί σε πεζοδρόμιο πλάτους έξι (6) μέτρων με την ταυτόχρονη διαίρεση των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ 787 – 786 – 785 αντίστοιχα σε Ο.Τ 787 και 787α, σε Ο.Τ 786 και 786α και σε Ο.Τ 785 και 785α για τους λόγους που αναφέρουν αναλυτικά στην αίτησή τους
Επίσης έχουν κατατεθεί για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τη διατήρηση της οδού Θεσσαλίας, και άλλες αιτήσεις ιδιοκτητών της περιοχής οι οποίες είναι:
Η αριθμ. πρωτ. 37296/9-9-2011 αίτηση του κ. Ηρακλή Τσάνη
Η αριθμ. πρωτ. 37298/9-9-2011 αίτηση της κας Παναγιώτας Κουβαρντά
Η αριθμ. πρωτ. 37303/9-9-2011 αίτηση της κας Χριστίνας Καραγκούνη
Η αριθμ. πρωτ. 37297/9-9-2011 αίτηση του κ. Ιωάννη Ροθώνη
Η αριθμ. πρωτ. 36333/5-9-2011 αίτηση του κ. Ιωάννη Δάφνη
Η αριθμ. πρωτ. 37302/9-9-2011 αίτηση του κ. Αλέξανδρου Μαντζά
 
β) Την αριθμ. 48/28-9-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
 
Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή «Μπαθαρίστρα- Δέλτα» Κορίνθου ως εξής:
«Τη διατήρηση της οδού Θεσσαλίας, το πλάτος της οποίας θα καθοριστεί από τα διαμορφωμένα τμήματα που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών (μάντρες, περιφράξεις αυλείων χώρων κλπ) για το τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά του Ο.Τ. 787 και στο νοτιοανατολικό άκρο του καταλήγει στον προβλεπόμενο πεζόδρομο σχηματίζοντας έτσι τα Ο.Τ. 787 και 787α».
γ) Το από 14-1-2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 48/28-9-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, το από 14-1-213 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ.Τ.Υ, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή «Μπαθαρίστρα- Δέλτα» Κορίνθου ως εξής:
Τη διατήρηση της οδού Θεσσαλίας,  το πλάτος της οποίας θα καθοριστεί από τα διαμορφωμένα τμήματα που βρίσκονται στα όρια των ιδιοκτησιών (μάντρες, περιφράξεις αυλείων χώρων κλπ) για το τμήμα που βρίσκεται εσωτερικά του Ο.Τ. 787 και στο νοτιοανατολικό άκρο του καταλήγει στον προβλεπόμενο πεζόδρομο σχηματίζοντας έτσι τα Ο.Τ. 787 και 787α, σύμφωνα με το από 14-1-2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 11/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 23/01/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης