Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sxoleia@korinthos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ (ΑΔΑ)

Leave a Comment