ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1_ παλαιό κτήριο σταθμού ΟΣΕ) ως Αρχή Σχεδιασμού σχεδίου του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου
του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου
σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και
σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας & Ιονίου (Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr)
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.


Για να δείτε το κείμενο της ΣΜΠΕ,  κάντε κλικ εδώ 

 

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Comment