Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση “Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/08.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 348/2015

 
ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση “Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’ από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών – Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39547/04-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος,αποχώρησε στο τέλος του1ου ΘΗΔ
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Βλάσσης Δημήτριος
 11. Μουρούτσος Γεώργιος
 12. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 13. Ζώγκος Ανδρέας
 14. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 15. Νανόπουλος Βασίλειος
 16. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 6ου ΘΗΔ
 17. Κορδώσης Χρήστος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος
του ΕΗΔΘ
 1. Παππάς Αντώνιος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος
του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
 1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 2. Καρασάββας Ιωάννης
 3. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του
ΕΗΔΘ
10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 10. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 11. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση “Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας’’ από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών – Καλλιθέας στη Τ.Κ. Κόρφου», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 39529/ 04-09-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 38853/02.09.2015 έγγραφό του, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών – Καλλιθέας διοργανώνει τα τελευταία 32 έτη, τον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής θάλασσας ΚΟΡΦΟΣ, παράλληλα με το φετινό Περιφερειακό Πρωτάθλημα σκαφών ORCCLUB, από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015, με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας.
Οι αγώνες που τελούνται υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. με χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ, θα προβληθούν από τα εθνικά και διεθνή ΜΜΕ με αποτέλεσμα την προώθηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας αλλά και την τουριστική προβολή της περιοχής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση για την απονομή επάθλων στους συμμετέχοντες αθλητές στην Τ.Κ. Κόρφου, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:30.
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τη δαπάνη για:
1 Την παροχή ζωντανής ορχήστρας με τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, έως του ποσού των 600,00€.
2 Την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της ορχήστρας και των ομιλιών – απονομών, έως του ποσού των 600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3. Την παροχή γεύματος σε διακόσιους (200) αθλητές έως του ποσού 1.060,00 των συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.260,00€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση >>.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση «Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας» που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών – Καλλιθέας, παράλληλα με το φετινό Περιφερειακό Πρωτάθλημα σκαφών ORCCLUB από τις 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015 με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας.
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.260,00€συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των δαπανών για :
 1. Την παροχή ζωντανής ορχήστρας με τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, έως του ποσού των 600,00€.
 2. Την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της ορχήστρας και των ομιλιών – απονομών, έως του ποσού των 600,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και
 3. Την παροχή γεύματος σε διακόσιους (200) αθλητές έως του ποσού 1.060,00 των συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.260,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 348 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 09 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ