Συνδιοργάνωση αγώνα δεξιοτεχνίας στην περιοχή Αγ. Νικολάου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 21/24.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 372/2015

 

 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση αγώνα δεξιοτεχνίας στην περιοχή Αγ. Νικολάου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42343/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 7. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Ζώγκος Ανδρέας
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 20. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 23. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 26. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 1. Φαρμάκης Γεώργιος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Σταυρέλης Νικόλαος
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συνδιοργάνωσης αγώνα δεξιοτεχνίας στην περιοχή Αγ. Νικολάου», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 42355/18-09-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 41775/16.09.2015 έγγραφο, το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων τη συμμετοχή του στην αγωνιστική εκδήλωση δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.
Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της αναγνωρισμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ). Αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά Σωματεία της χώρας μας που διεξάγει αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος αυτοκινήτων και καρτ για 40 και πλέον χρόνια σε όλη την επικράτεια. Φέτος, διοργανώνει εκδήλωση – αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 στην παραλία Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο με αποτέλεσμα την προώθηση του αθλήματος και την τουριστική προβολή της περιοχής μας.
 
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
 1. Προμήθεια επάθλων, ήτοι τριάντα (30) μετάλλια και είκοσι (20) κύπελλα, ποσού έως 500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Εκτύπωση 150 αφισών και αυτοκόλλητων με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα, ποσού έως 400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως900,00€ συμπ. ΦΠΑθα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνδιοργάνωση με το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αγωνιστικής εκδήλωσης δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2015, στην παραλία Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο, με το ποσό των 900,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
 
 1. Προμήθεια επάθλων, ήτοι τριάντα (30) μετάλλια και είκοσι (20) κύπελλα, ποσού έως 500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Εκτύπωση 150 αφισών και αυτοκόλλητων με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα, ποσού έως 400,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 900,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 372 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 25 – 09 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment