Αίτημα Ομίλου για την UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/24.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 373/2015

 
ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ.: «Αίτημα Ομίλου για την UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42343/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 7. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Ζώγκος Ανδρέας
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 20. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 23. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 26. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 1. Φαρμάκης Γεώργιος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Σταυρέλης Νικόλαος
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος Ομίλου για την UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ για συνδιοργάνωση εκδήλωσης», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 42354/18-09-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 41913/17.09.2015 και 42307/18.09.2015 έγγραφα, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς § Νήσων αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις που διοργανώνει για την καταπολέμηση της φτώχειας, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.
Πρόκειται για μια ένα διήμερο φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας που είναι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η 17η Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους συνδημότες μας σχετικά με την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φτώχειας και να προάγουν τη σημασία της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 στον πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού στην Κόρινθο καθώς και στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου,θα συμμετέχει αφιλοκερδώς το Γεωργιανό Χορευτικό Συγκρότημα «PataraEmigrantebi», η Ρουμανική Χορωδία «PRELUDIUM» αλλά και χορωδίες από όλη την Ελλάδα και τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Επίσης, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις Κοινωνικές Δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας .
 
Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 1. Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο των πενήντα (50) μελών του Γεωργιανού Χορευτικού συγκροτήματος «PataraEmigrantebi» την 17.10.2015 και τρεις (3) διανυκτερεύσεις, την 16, 17 και 18.10.2015 των σαράντα (40) μελών της Ρουμάνικης Χορωδίας «PRELUDIUM», ποσού έως 2.550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Την πλήρη διατροφή κατά τη διαμονή σε ξενοδοχείο των πενήντα(50) μελών του Γεωργιανού Χορευτικού συγκροτήματος «Patara Emigrantebi» την 17.10.2015 και των σαράντα (40) μελών της Ρουμάνικης Χορωδίας «PRELUDIUM» για τις ημέρες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, ποσού έως 1.360,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Μετακίνηση με λεωφορείο των πενήντα (50) μελών του Γεωργιανού χορευτικού συγκροτήματος «PataraEmigrantebi» και των σαράντα (40) μελών τηςΡουμανικής Χορωδίας «PRELUDIUM»,από Αθήνα προς Κόρινθο με επιστροφή, αλλά και από το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τα μέλη τους έως την Κόρινθο, με επιστροφή στο ξενοδοχείο, ποσού έως 1.970,00€συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Ηχητική, μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων την 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, ποσού έως 1.480,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 7.360,00€ συμπ. ΦΠΑ, θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις >>.
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1. Νανόπουλου Βασιλείου, 2. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 3. Πανταζή Βασιλείου, 4. Κορδώση Χρήστου και 5. Δημητριάδη Μαρίας)
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την καταπολέμηση της φτώχειας στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, στον πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού στην Κόρινθο καθώς και στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, με το ποσό των 7.360,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
 1. Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο των πενήντα (50) μελών του Γεωργιανού Χορευτικού συγκροτήματος «PataraEmigrantebi» την 17.10.2015 και τρεις (3) διανυκτερεύσεις, την 16, 17 και 18.10.2015 των σαράντα (40) μελών της Ρουμάνικης Χορωδίας «PRELUDIUM», ποσού έως 2.550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Την πλήρη διατροφή κατά τη διαμονή σε ξενοδοχείο των πενήντα(50) μελών του Γεωργιανού Χορευτικού συγκροτήματος «Patara Emigrantebi» την 17.10.2015 και των σαράντα (40) μελών της Ρουμάνικης Χορωδίας «PRELUDIUM» για τις ημέρες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, ποσού έως 1.360,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Μετακίνηση με λεωφορείο των πενήντα (50) μελών του Γεωργιανού χορευτικού συγκροτήματος «PataraEmigrantebi» και των σαράντα (40) μελών τηςΡουμανικής Χορωδίας «PRELUDIUM»,από Αθήνα προς Κόρινθο με επιστροφή, αλλά και από το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τα μέλη τους έως την Κόρινθο, με επιστροφή στο ξενοδοχείο, ποσού έως 1.970,00€συμπ. Φ.Π.Α.
 
 1. Ηχητική, μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων την 17 και 18 Οκτωβρίου 2015, ποσού έως 1.480,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 7.360,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 373 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 25 – 09 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ