Αίτημα Ιωάννη Γεώργα του Κων/νου για Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/24.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 377/2015

 
ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ.: «Αίτημα Ιωάννη Γεώργα του Κων/νου για Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 20, στη Κόρινθο».
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42343/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 7. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Ζώγκος Ανδρέας
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 20. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 23. Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 26. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 1. Φαρμάκης Γεώργιος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Σταυρέλης Νικόλαος
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Ιωάννη Γεώργα του Κων/νου για Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 20, στη Κόρινθο», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 14814/16-04-2015 αίτησή του προς το Δήμο, ο κ. Ιωάννης Γεώργας του Κων/νου αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 20 στην Κόρινθο. Ο αιτών κατέθεσε, την αριθ. 4174/07-11-2008 συμβολαιογραφική πράξη, και την αριθμ. 191/2007 οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 4/32/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής σήμανσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τους παρακάτω όρους:
 • Εκατέρωθεν της εισόδου – εξόδου να τοποθετηθούν δύο ταμπέλες (Ρ-40), στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στις οποίες θα αναγράφεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της χορήγησης της αιτούμενης άδειας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Δημοτικής Αρχής (Δ.Σ.), με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
 • Το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τριάμισι (3,5) μέτρων της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου να διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση και με την επίβλεψη της υπηρεσίας αποκλειόμενης της χρήσης οποιαδήποτε μορφής εμποδίων,
 • Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 14814/16-04-2015 αίτηση του κ Ιωάννη Γεώργα, την αριθμ. 4/32/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14814/16-04-2015 αίτηση του κ Ιωάννη Γεώργα του Κων/νου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου με αριθ. 20 στην Κόρινθο, με τους παρακάτω όρους:
 • Να τοποθετηθούν δύο ταμπέλες (Ρ-40) εκατέρωθεν της εισόδου – εξόδου στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στις οποίες θα αναγράφεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της χορήγησης της αιτούμενης άδειας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Δημοτικής Αρχής (Δ.Σ.), με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
 • Να διαγραμμιστεί το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τριάμισι (3,5) μέτρων της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου με κίτρινη διαγράμμιση, αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων, και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.
 • Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 377 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 05 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ