ίτηση Χριστίνας Σαλή για χορήγηση άδειας στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κροκιδά 51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 21/24.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 378/2015


ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ.: «Αίτηση Χριστίνας Σαλή για χορήγηση άδειας στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κροκιδά 51 στην Κόρινθο»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42343/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 7. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Ζώγκος Ανδρέας
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 20.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 21.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 22.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 23.  
  Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 26. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

 1. Φαρμάκης Γεώργιος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Σταυρέλης Νικόλαος
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης “Αίτηση Χριστίνας Σαλή για χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κροκιδά 51 στην Κόρινθο”ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 8462/03-03-2015 αίτησή της η κα Χριστίνα Σαλή του Ιωάννη αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κροκιδά 51 στην Κόρινθο, όπου διαμένει μόνιμα. Η αιτούσα κατέθεσε τη σχετική του θέματος ιατρική γνωμάτευση του ΙΚΑ, την με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΡΝ – 1481 άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, τη σχετική άδεια οδήγησης, την υπεύθυνη δήλωση της ιδίας ότι στην ανωτέρω διεύθυνση βρίσκεται η μόνιμη κατοικία της και ότι δε διαθέτει θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας της και αντίγραφο του Ε1.

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 4/33/04-08-2015απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στη Χριστίνα Σαλή του Ιωάννη, διότι δεν έχει άδεια αναπηρικού οχήματος στο όνομά της.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8462/03-03-2015 αίτηση της κας Χριστίνας Σαλή του Ιωάννη, την αριθμ. 4/33/04-08-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8462/03-03-2015 αίτηση της κας Χριστίνας Σαλή του Ιωάννη περί χορήγησης άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κροκιδά 51 στην Κόρινθο, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 378 / 2015.Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ