Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 386/2015

 
ΘΕΜΑ 1οΗ.Δ.: «Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
Οι αρμοδιότητες των δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. Οι Δήμοι μέχρι σήμερα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Ωστόσο σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ αναβαθμίζεται ο ρόλος των Δήμων στο νέο Σχεδιασμό, αφού στον πυρήνα του έχει την εξής ιεράρχηση στη διαχείριση απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελικά απόρριψη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των δήμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Π. Πελοποννήσου, ο Δήμος Κορινθίων καλείται να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει άμεσα τη σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 7/52/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
α) Την συγκρότηση ομάδας έργου για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων, που θα αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους του Δήμου των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Μελέτη Χρήστο και τρεις Δημοτικούς Συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα προταθούν από την μειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της σύνταξης του ΤΣΔΑ αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο Δήμος εγκεκριμένο ΤΣΔΑ τόσο για την ενσωμάτωσή του στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, όσο και για την εκπλήρωση της απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τον ορισμό προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κάθε διαδικασίας που προβλέπεται έως την οριστική έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.
γ) Τον ορισμό διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει:
-ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή της,
-ακολούθως άμεση ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από την αρμόδια ομάδα έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και διαβίβασή του στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για διατύπωση απόψεων εντός ορισμένης προθεσμίας, καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων για τη διατύπωση των απόψεών της.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας διαβούλευσης κι αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις των αρμόδιων φορέων, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων, θα τεθεί προς οριστική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο είναι υπό εκπόνηση.
δ)Την διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 52/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
α) Τη συγκρότηση ομάδας έργου για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1) κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, 2) κ. Μελέτη Χρήστο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 3) Παπανικολάου Κων/νο, υπάλληλο Δ/νσης Καθ/τας και Ανακύκλωσης, 4) Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 5) Σκλία Παναγιώτη, υπάλληλο Δ/νσης Καθ/τας και Ανακύκλωσης, 6) Βαρδάκα Γεώργιο, υπάλληλο Δ/νσης Καθ/τας και Ανακύκλωσης 7) Δημητρόπουλο Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, 8) Ψηλογιαννόπουλο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας και 9) Πιέτρη Τιμολέων, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.
 
β) Τον ορισμό διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Τ.Σ.Δ.Α, η οποία θα περιλαμβάνει:
– αρχικά ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή της,
– συλλογή και αξιοποίηση των στοιχείων που θα προταθούν σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης από τους συμμετέχοντες και ακολούθως άμεση ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από την αρμόδια ομάδα έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εντός προθεσμίας δέκα ημερών. Διαβίβασή του Τ.Σ.Δ.Α. στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για διατύπωση απόψεων εντός προθεσμίας δέκα ημερών, καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων για τη διατύπωση των απόψεών της.
 
γ) Την διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας.
 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας διαβούλευσης κι αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις των αρμόδιων φορέων, αλλά και ο καθορισμός των πεδίων τυχόν διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων, θα τεθεί προς οριστική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο είναι υπό εκπόνηση.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 386 / 2015.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ