Χορήγηση άδεια ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 387/2015

 
ΘΕΜΑ 2οΗ.Δ.: «Χορήγηση άδεια ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ από την εταιρεία HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδεια ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ από την εταιρεία HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Δημήτριο Λυγάκη, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄).
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος κατεθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει , επισυνάπτοντας:
1.- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ σχετικά με τις χρήσεις γης
3.- Φωτοτυπία Ταυτότητας
Σύμφωνα με τις Διατάξεις των παραγρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για τις ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, οι οποίες είναι πάνω από 1.500 τ.μ. Εμβαδού, σε δήμους με πληθυσμό από (20.000) κατοίκους μέχρι (100.000), εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο του δήμου απαιτείται χορήγηση αδείας ίδρυσης της επιχείρησης, με έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την άδεια που προβλέπεται στην παραγρ. 1, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος, σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής.
Το συμβούλιο οφείλει να λάβει την σχετική απόφαση σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εάν παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, λογίζεται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή.
Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την εταιρία HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (εντός εμπορικού Πάρκου).
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Νομοθεσία και μετά από τον έλεγχο του φακέλου της ανωτέρω επιχείρησης,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:
Την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, από την εταιρία HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου (εντός Εμπορικού Πάρκου)».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , του Ν. 3463/2006 , την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20.11.2013 και του άρθρου 10 §§ 1,2,3 & 4 του Ν. 3377/2005, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη χορήγηση άδεια ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, από την εταιρία HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου (εντός Εμπορικού Πάρκου).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 387 / 2015.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment