Υποβολή πρότασης τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλ 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 390/2015
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή πρότασης τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 7563/29-9-2015 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) ανακοίνωσε τη παράταση της πρόσκλησης 55 προς τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας με την αριθμ. 48/29-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε υποβάλει πρόταση ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Η πρόσκληση αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήριο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης) που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Οι δομές αυτές θα λειτουργήσουν με τα ίδια Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα που ήδη συμμετέχουν.
Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, έχει δημιουργήσει στο Δήμο μας Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 άπορες οικογένειες. Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολάβησης, της ημερήσιας υποδοχής αστέγων και της τράπεζας χρόνου βρίσκονται στο Περιγιάλι, οδός Κροκιδά 62 ενώ το Υπνωτήριό μας στην οδό Κολιάτσου 30, στο κέντρο της Κορίνθου.
Στόχος μας είναι οι Δομές μας να ενταχθούν στη παράταση που δίνει το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο.
Για να κατατεθεί ο φάκελος κάθε τροποποιητικής πρότασης από το Δήμο μας , πρέπει ν΄ αποφασίσουμε για την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και την εκ νέου υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με όλα τα συμπράττοντα μέλη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το με αριθμ. πρωτ. 7563/29-9-2015 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, τη ΠΝΠ 127/8-10-2015 μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων, για τη συνέχιση των δομών για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την με κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή (πρόσκληση) έχει παραταθεί μέχρι 31-12-2015.
– Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται, καθώς και το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, για τη συνέχιση των ανωτέρω δομών του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 390 / 2015.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment