Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2015

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 391/2015


ΘΕΜΑ 6οΗ.Δ.: «Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2015»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11.  
  Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2015» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23-09-2015 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμαρχος Κορινθίων,
έχοντας υπόψη :
 1.  
  Την υπ’ αριθμ. οικ. 7057/25-2-2015, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 2. Το υπ’ αριθμ. 15506/973/27-02-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 3. Την υπ’ αριθμ. 65/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Αποστολή αιτήματος του Δήμου για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου» με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2015, ως εξής :
 
Κλάδος / Ειδικότητα
 
Θέσεις
 
Υπηρεσία
Κ.Α.
 
Πιστώσεων
 
Διάρκεια Συμβάσεων
 
Προϋπολογισμός δαπάνης
 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
1
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
 
00/6117.0003
 
ΕΤΗΣΙΑ
 
18.000,00
 
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (με ειδικότητα για ΑΜΕΑ)
 
1
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
15/6117/0007
 
ΕΤΗΣΙΑ
 
18.000,00
 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 
27
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
15/6117.0008
 
15/6054.0003
 
10 ΜΗΝΕΣ
 
40.659,60
 
9.986,00
 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 
16
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
15/6117.0009
 
15/6054.0004
 
10 ΜΗΝΕΣ
 
31.698,03
 
7.785,04

 1.  
  Την με αριθμ. πρωτ. 22626/1409/30-03-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Κορινθίων (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους).
 2. Τις υπ’ αριθμ. 4808,4809/27-04-2015 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ, με τις οποίες τα υποβαλλόμενα αιτήματά μας για τις ειδικότητες ΠΕ Γυμναστής (Με ειδικότητα για Αμεα) και ΠΕ Ιατρών Εργασίας αντίστοιχα, γίνονται δεκτά για τη σύναψη μίσθωσης έργου, καθότι δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 3.  
  Το υπ’ αριθμ. 66438/4312/17-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο μας αποστέλλετε σε φωτοαντίγραφο το αριθμ. 27521/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’), όπως ισχύει, εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου για το Δήμο μας, προς υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με τον πίνακα, μέχρι ένα (1) έτος, υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, που προβλέπουν μεταξύ άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.
 

Ο καθορισμός του αριθμού των ατόμων ανά ειδικότητα θα γίνει από το οικείο συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015. Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του ν.4305/2014).


 

Εισηγείται:


 

Τον καθορισμό της ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Κορινθίων, για την υλοποίηση σύμβασης

 

μίσθωσης έργου για το έτος 2015, ως εξής:


 
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΘΕΣΗ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
 
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (με ειδικότητα για ΑΜΕΑ)
 
1
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
15/6117/0007
 
ΕΤΗΣΙΑ
 
18.000,00


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’ αριθμ. 27521/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Καθορίζει την ειδικότητα για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Κορινθίων για την υλοποίηση σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2015, ως εξής:
 
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΘΕΣΗ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
 
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (με ειδικότητα για ΑΜΕΑ)
 
1
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
15/6117/0007
 
ΕΤΗΣΙΑ
 
18.000,00


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 391 / 2015.Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ