Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 404/2015
 
ΘΕΜΑ 20οΗ.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ο Δήμος Κορινθίων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν 3463/2006.
Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει την ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, όπως καταθέσεις στεφανιών, ομιλίες, κλπ, που θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες : Άσσου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Σοφικού, Χιλιομοδίου, Αθικίων, και Κλένιας του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 2.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ εξόδων 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου».
Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει πίστωση ποσού 2.800,00 € για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2015.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, όπως καταθέσεις στεφανιών, ομιλίες, κλπ, που θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες: Άσσου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Σοφικού, Χιλιομοδίου, Αθικίων, και Κλένιας του Δήμου Κορινθίων.
Σημειώνεται ότι, ο Δήμος μπορεί να καλύψει την ανωτέρω δαπάνη των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06, διότι πρόκειται για εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.800,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 404 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ