Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/25.06.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 231/2015
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27046/19-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Παππάς Αντώνιος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 6. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 7. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 8. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Βλάσσης Δημήτριος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Μουρούτσος Γεώργιος
 13. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 14. Νανόπουλος Βασίλειος
 15. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος,
 16. Πανταζής Βασίλειος
 17. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 20. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα
 21. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 22. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
 23. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Σταματάκης Μάριος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Ζώγκος Ανδρέας
 7. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 9. Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 10. Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου)”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 1. την αριθμ. 135/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» προϋπολογισμού 130.000,00 €,
 2. την αριθμ. 16/350/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 22-10-2013 και 28-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4. την αριθ. 25/507/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4432/85398πε/2014 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ “Γ. Μουτάφης – Αθ. Δήμας”,
 5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 7415/12-02-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 110.500,00 € με το ΦΠΑ,
 6. την αριθ. 17/368/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-03-2015 με αναθεώρηση τιμών,
 7. την αριθ. 8/122/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-06-2015 με αναθεώρηση τιμών,
 8. την υπ’ αριθ. πρωτ. 23273/03-06-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,
 9. την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Κ/Ξ Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας με την αριθ. πρωτ. 7415/12-02-2014 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 135/2013 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με ΦΠΑ 130.000 ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθμ. 122/20-04-2015 και 368/14-10-2014 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 7-03-2015 και 7-06-2015.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 23273/03-06-2015 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών και έκδοσης της άδειας δόμησης του αναψυκτηρίου που πρόκειται να ανεγερθεί στην πλατεία.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (άρθρο 48 παρ. 8α, 9 και 10), το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δύσκολη η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και λόγω του ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια δόμησης του αναψυκτηρίου λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων με γειτονικές ιδιοκτησίες:
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 07-09-2015 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 12-02-2014
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού : 12-02-2014
Προθεσμία εκτέλεσης έργου : 8 Μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 12-10-2014
Λήξη 1ης παράτασης: 07-03-2015
Λήξη 2ης παράτασης: 07-06-2015»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου “’Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου ”, εργολαβίας Κ/Ξ “Γ. Μουτάφης – Αθ. Δήμας” κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 07-09-2015 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 231 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 07 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment