Απόφαση αριθμ. 7/50/2015

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-10-2015

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 47178/08-10-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος, 2)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 50η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος», λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, θέτει δε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετική εισήγηση που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’). Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τις Δημοτικές Κοινότητες και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις Τοπικές, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:

1.-Απόσπασμα κτηματογραφικού χάρτη

2.- Βεβαίωση σχετικά με τις χρήσεις γης

3.- Φωτοτυπία Ταυτότητας

    Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά του:

    ΜΠΑΛΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου Δήμου Κορινθίων.

  Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερόμενου,

 εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης.

 

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285  του Ν.3463/2006, καθώς και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Χορηγεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο κατάστημα του ΜΠΑΛΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων.

            Επισημαίνεται ότι, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/50/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Μ. Χατζής

                                                                                      Γ. Μουρούτσος

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη