Απόφαση αριθμ. 7/51/2015

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-10-2015

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 47178/08-10-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος, 2)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 51η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί ανανέωσης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων» λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και η παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπόψη τη σχετική εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :« Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/νσης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί “Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ  3106/09-12-2013 τεύχος Β), σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  του:

1. ΠΟΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου, για την ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημά της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, διάρκειας ενός έτους

που ζητά την ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, που χορήγησε η υπηρεσία μας, για ενός έτους διάρκεια στο ανωτέρω κατάστημα και παρακαλώ να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, για να αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

  Σαν αρμόδιος υπάλληλος για την έκδοση της ανωτέρω ανανέωσης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ο ανωτέρω καταστηματάρχης, έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. αίτηση, υπεύθυνη δήλωση αντί για άδεια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ), την προηγούμενη άδεια μουσικών οργάνων, δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο (75,00€), κατόπιν αυτού εισηγούμαι την αιτούμενη ανανέωση της αρ. 40235/22-08-2014 προηγούμενης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

  Επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, οι οποίες να αφορούν την χρήση λειτουργίας μουσικών οργάνων.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 του άρθρ. 80 και 285  του Ν.3463/2006, και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94, τη σχετική εισήγηση και την υπ’ αριθμ. 5/104/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την αστυνομική διάταξη υπ’ αριθμ.3/12.1.1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Τη χορήγηση ανανέωσης της αρ. 40235/22-08-2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων του ΠΟΤΗΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δημητρίου.

  Η ανωτέρω ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

  Η παρούσα παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί η δημιουργία υγειονομικών προβλημάτων και γενικά μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/51/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Μ. Χατζής

                                                                                      Γ. Μουρούτσος

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment