Απόφαση αριθμ. 24/282/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 282η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού EKΠOTA για τον διαγωνισμό της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 22/241/2015  απόφασή της επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 33/2015 σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 30-09-2015.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 30-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών, στο οποίο αναφέρεται ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Μελέτης Λουκάς Α.Ε. – Εμπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στην σχετική μελέτη και ότι γίνεται δεκτή.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 30-09-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 30-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού,  τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει το από 30-09-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Μελέτης Λουκάς Α.Ε. – Εμπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/282/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                             Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)