Απόφαση αριθμ. 4/37/2015

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-08-2015

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 4η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 33689/31-07-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Μαρ. Καραμαλίκη, 7)Κων. Δημητρόπουλος, 8)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 9) Παν. Λαμπρινός.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 37η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήσεως της κ. Μαρίας Μαυραγάνη, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Χιλιομόδι» Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κας Μαρίας Μαυραγάνη που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Χιλιομόδι», Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου, Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

 

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.

Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.

Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα παραδώσει στην Υπηρεσία απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό.

Επειδή η περιγραφείσα διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε διαδικαστικό είναι πιλοτική για το Δήμο μας, η Υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 54292/16-01-2012 και 983/1-2-2012 έγγραφά της υπέβαλε ερωτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα κύρωσης του οδικού δικτύου με απόφασή της,  προκειμένου να διευκρινιστεί αν το αίτημα του ιδιώτη που έχει υποβληθεί δύναται να δρομολογηθεί, καθώς η παράγραφος 1.β του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 δε διευκρινίζει ποια μπορεί να είναι η έκταση του οικισμού στο οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία κύρωσης οδικού δικτύου και αν θα μπορεί να αφορά μία ιδιοκτησία κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, ή μία αίτηση από ένα σύνολο ιδιοκτητών που θα αφορά ένα ικανό τμήμα οικισμού μεγαλύτερης έκτασης.

Μέχρι σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου δε μας έχει απαντήσει στα παραπάνω έγγραφά μας, αλλά κατόπιν της μεταξύ μας τεχνικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στις 2-3-2012 συμπεραίνεται ότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους. 

 

Επί του θέματος, με την αριθμ.πρωτ. 63578/15-11-2013 αίτηση της, η κα Μαρία Μαυραγάνη  ζητά την κύρωση οδικού δικτύου για ιδιοκτησία στον οικισμό «Χιλιομόδι» Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5.000 τοπογράφου μηχανικού Σπύρου Μαγγίνα. Το προς κύρωση τμήμα οριοθετείται:

Ανατολικά, Νοτιοανατολικά και Νότια με όριο οικισμού παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Άργους και σε απόσταση 20μ. από αυτές

Βορειοδυτικά α) με την επαρχιακή οδό Χιλιομοδίου Αθικίων κλπ και πέραν αυτής με υπόλοιπο τμήμα οικισμού β) με σχέδιο πόλεως Χιλιομοδίου

Δυτικά με σχέδιο πόλεως Χιλιομοδίου

 

 στο με χρονολογία Νοέμβριος 2013 και κλίμακα 1:2.000 απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5000 τοπογράφου μηχανικού Σπύρου Μαγγίνα.

Η αίτηση συνοδεύεται από την υπ΄  αριθμ. 1824/23-7-2001 Συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης  και την μεταγραφή αυτής.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Χιλομόδι» Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων κατόπιν του αιτήματος της κας Μαρίας Μαυραγάνη.

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πρέπει το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έναρξη διαδικασίας υπό τις προϋποθέσεις:

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου θα βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα θα συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Συνημμένα:

1.      Η υπ΄ αριθμ. 63578/15-11-2013 αίτηση  της κας Μαρίας Μαυραγάνη

2.      Αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 1824/23-7-2001 πράξης παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση  Συμβ/φου Χιλιομοδίου Ελένης Νίτερου

3.      Αντίγραφο του υπ.αριθμ. 2391/25-7-2001 πιστοποιητικού μεταγραφής Β’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου

4.      Αντίγραφο της υπ. αριθμ 3997/5-7-2001 έγκρισης παραχώρησης σε κοινή χρήση Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Ν.Α. Κορινθίας συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500

5.      Το από Νοέμβριο 2013 απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:2.000 ιδιώτη μηχανικού Σπύρου Μαγγίνα

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη του εν θέματι αιτήματος της Μαρίας Μαυραγάνη, διότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.  Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση, πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος της Μαρίας Μαυραγάνη, διότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.

 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στο ιστορικό της παρούσης.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4/37/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                            Μ. Χατζής

                                                                                       Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Π. Λαμπρινός

                                                                                      Γ. Μουρούτσος      

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη

                                                                                        Μ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                                        Κ. Δημητρόπουλος