Απόφαση αριθμ. 4/35/2015

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-08-2015

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 4η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 33689/31-07-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Μαρ. Καραμαλίκη, 7)Κων. Δημητρόπουλος, 8)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 9) Παν. Λαμπρινός.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 35η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήσεως του Χουρζανάνογλου Βασιλείου που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Χουρζανάνογλου Βασιλείου που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής, κατά τα οριζόμενα  της παρ. 1 του αρθου 35 του Ν.3937/2011».

 

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.

Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.

Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα παραδώσει στην Υπηρεσία απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό.

 

Επειδή η περιγραφείσα διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε διαδικαστικό είναι πιλοτική για το Δήμο μας, η Υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 54292/16-01-2012 και 983/1-2-2012 έγγραφά της υπέβαλε ερωτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα κύρωσης του οδικού δικτύου με απόφασή της,  προκειμένου να διευκρινιστεί αν το αίτημα του ιδιώτη που έχει υποβληθεί δύναται να δρομολογηθεί, καθώς η παράγραφος 1.β του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 δε διευκρινίζει ποια μπορεί να είναι η έκταση του οικισμού στο οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία κύρωσης οδικού δικτύου και αν θα μπορεί να αφορά μία ιδιοκτησία κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, ή μία αίτηση από ένα σύνολο ιδιοκτητών που θα αφορά ένα ικανό τμήμα οικισμού μεγαλύτερης έκτασης.

 

Μέχρι σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου δε μας έχει απαντήσει στα παραπάνω έγγραφά μας, αλλά κατόπιν της μεταξύ μας τεχνικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στις 2-3-2012 συμπεραίνεται ότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσμασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους. 

 

Επί του θέματος, με την αριθμ.πρωτ. 729/12-01-2015 αίτηση του, ο Βασίλειος Χουρζανάνογλου του Χαραλάμπους ζητά την κύρωση οδικού δικτύου για ιδιοκτησία στον οικισμό Κάτω Αλμυρής, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στον επισυναπτόμενο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:2500 του ιδιώτη μηχανικού Γεωργίου Γαλάνη.

Το προς κύρωση τμήμα βρίσκεται εντός του οικισμού της Αλμυρής και οριοθετείται Βόρεια από τη συμβολή δημοτικών οδών, Νότια από δημοτική οδό, Δυτικά από Δημοτική οδοό και Ανατολικά από την Εθνική Οδό Ισθμού – Επιδαύρου.

Η αίτηση συνοδεύεται την υπ΄  αριθμ. 38519/1-12-2005 Συμβολαιογραφική πράξη δημιουργίας κοινόχρηστου χώρου  η οποία μεταγράφηκε στον τ.114/αρ.1 Υποθηκοφυλακείου Σολυγείας.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν του αιτήματος του κ. Βασιλείου Χαουρζανάνογλου.

 

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει:

 

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

 

Συνημμένα:

1.      Η υπ΄ αριθμ.  729/12-001-2015 αίτηση  του Βασίλειου Χουρζανάνογλου

2.      Αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 38519/1-12-2005 πράξης δημιουργίας κοινοχρήστου χώρου   Συμβ/φου Κορίνθου Βασιλείου Σπηλιόπουλου

3.      Το από Δεκέμβριο 2014 φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ιδιώτη μηχανικού Γεωργίου Γαλάνη

4.      Απόσπασμα του υπ. αριθμ. 4/3-4-2015 πρακτικού της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων

 

    Ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη του εν θέματι αιτήματος του Χουρζανάνογλου Βασιλείου, διότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.  Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση, πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος του Χουρζανάνογλου Βασιλείου, διότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.

 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στο ιστορικό της παρούσης.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4/35/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                            Μ. Χατζής

                                                                                       Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Π. Λαμπρινός

                                                                                      Γ. Μουρούτσος      

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη

                                                                                        Μ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                                        Κ. Δημητρόπουλος