Απόφαση αριθμ. 4/40/2015

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-08-2015

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 4η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 33689/31-07-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Μαρ. Καραμαλίκη, 7)Κων. Δημητρόπουλος, 8)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 9) Παν. Λαμπρινός.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθμ. 0613015 του Ο.Τ. 853 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρμογών και μελετών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Προσκύρωση εδαφικού τμήματος σε οικόπεδο με κτημ. αριθ. 0613015 του Ο.Τ. 853 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου.

 

  Οι κ.κ. Χουντής Ιωάννης του Παναγιώτη και Σιάχρας Δήμος του Γεωργίου ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος του οικοπέδου με αρ. κτ. 0613015 του Ο.Τ. 853, με τις υπ΄ αριθμ. 32035/17-06-14 και 32037/17-06-14 αντίστοιχα αιτήσεις τους ζητούν να συντελεσθεί η προσκύρωση στην ιδιοκτησίας τους εδαφικού τμήματος 180,78 τ.μ. δηλ. 90,39τ.μ. σε έκαστο.

            Σύμφωνα με τους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής  του σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’, η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/ 15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, κλίμακας 1:1000, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία αποτελείται από:

α) (2*64,20τμ) 128,40 τμ καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) βόρεια του οικοπέδου

β) (2*0,47τμ) 0,94 τμ προσκυρούμενο τμήμα από την αρχική όμορη ιδιοκτησία με αρ.κτ.0613016

γ) (2*25,72τμ) 51,44 τμ  προσκυρούμενο τμήμα από την αρχική όμορη ιδιοκτησία με αρ.κτ.0613065

Όλο το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων καθώς:

– ο φερόμενος ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613016 και του τμήματος -(β) 0,94τμ- κα. Μπακασέτα Μανουδάκη Γεωργία δεν έχει δικαιώματα λόγω προσκύρωσης (στήλη 51 κενή) καθώς το τμήμα αποτελεί μέρος της υποχρέωσης σε εισφορά σε γη.

– ο φερόμενος ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613065 και του τμήματος -(γ) 51,44τμ- κος Κλειούφης Αθανάσιος δεν έχει δικαιώματα λόγω προσκύρωσης (στήλη 51 κενή) καθώς το τμήμα αποτελεί μέρος της υποχρέωσης σε εισφορά σε γη.

– Επιπλέον οι ανωτέρω ιδιοκτησίες δεν έχουν καταγεγραμμένα επικείμενα προς αποζημίωση και συνεπώς μετά τη συντέλεση της προσκύρωσης του εδάφους τα τμήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αιτούντες.

 

Τέλος στο επισυναπτόμενο Πρακτικό Επιτροπής παρ.5 αρθρου 186 Ν.3463/2006 “εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά κλπ.” καθορίζεται για το εδώ προσκυρωτέο τμήμα σε 120 /τ.μ.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημά τους και να συντελεστεί η προσκύρωση των 180,78 τ.μ. στην ιδιοκτησία τους με την καταβολή υπέρ Δήμου Κορινθίων του ποσού 180,78τμ * 120€/τμ = 21.693,60 € αναλογούντα σε έκαστο 10.846,80€.

 

Παρακαλούμε για τις αποφάσεις σας και ενέργειές σας ώστε μετά τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης να λάβει χώρα η προσκύρωση στην ιδιοκτησία τους των 180,78 τ.μ.

 

Συνημμένα:

Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 32035/17-6-2014 κ. Χουντής Ι. Και 32037/17-6-2014κ. Σιάχρα Δημ.

Φωτ/φο απόσπασμα διαγράμματος Π.Ε. εκτύπωση σε κλ.1:500

Φωτ/φο Πίνακα Πράξης Εφαρμογής

Φωτ/φο Πίνακα Επικειμένων

Πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 180,78τ.μ. στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0613015, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 853, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Χουντής Ιωάννης του Παναγιώτη και Σιάχρας Δήμος του Γεωργίου με ποσοστό 50% έκαστος του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 90,39τ.μ. σε έκαστο εκ των ανωτέρω ιδιοκτητών, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 180,78τ.μ. * 120€/τ.μ. = 21.693,60€ συνολικά, με αναλογούν ποσό σε έκαστο τα 10.846,80€.  Η ως άνω τιμή των 120€/τ.μ. έκτασης ορίζεται από το 08-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 5 αρθρ. 186 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4/40/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                            Μ. Χατζής

                                                                                       Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Π. Λαμπρινός

                                                                                      Γ. Μουρούτσος      

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη

                                                                                        Μ. Δημητριάδη – Κακούρου

                                                                                        Κ. Δημητρόπουλος

Leave a Comment