Απόφαση αριθμ. 20/215/2015

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 215η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 12.620,00€ »,  θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 15/2015 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει συνταχθεί από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Αν. Θεοδοσίου και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Περόγαμβρο Σπ..  Στη συνέχεια λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με την περιπτ. ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.  Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για Δήμους από την Οικονομική Επιτροπή.  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αριθ. Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών (10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες τις κοινότητες της χώρας.  Προκειμένου για ηλεκτρομηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.  Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: “Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες”.

  Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. – Τεχνική Εταιρεία (Παπακωστοπούλου 7, Ναύπλιο, ΑΦΜ 099834775, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου) ποσού δέκα χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.054,80€) πλέον ΦΠΑ  και προτείνει την ανάθεση του έργου στην εν λόγω εταιρεία αντί του ως άνω ποσού.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αρ. 15/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87, το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010, τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06, την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93, την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ , την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. Ε, τη σχετική  προσφορά της εταιρείας ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε., την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 15/2015 μελέτης.

 

  Β.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΚ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 12.619,80€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. – Τεχνική Εταιρεία (Παπακωστοπούλου 7, Ναύπλιο, ΑΦΜ 099834775, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου), εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με αριθμό βεβαίωσης 18153 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης τάξης, έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.054,80€) πλέον ΦΠΑ. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

 

  Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 30/7322.0007 και τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφικού» ποσού 12.620,00€  (Α.Ο.Ε. 18/178/2015).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 20/215/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος