Απόφαση αριθμ. 20/210/2015

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 210η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων και τη συνημμένη σ΄ αυτήν αρ. 6/25/2015 απόφασή της περί σύνταξης της εν λόγω έκθεσης και αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015.

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012. 

 Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Βάση των ανωτέρω και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη με αριθμ. 6/25/20-7-2015 απόφασή της, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας  για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή την σχετική έγκρισή τους.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2015

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  βάσει των διατάξεων του αρθ. 2 του Ν. 4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 ως κάτωθι:

Με την υπ’ αριθ. 2/5/05.03.2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποφασίστηκε η αναθεώρηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων ανά μήνα ένταξής τους, η διασταύρωση των αρχείων των δικαιούχων του Δήμου μας με εκείνα της «Θεοπροσφοράς» της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου και η άμεση διαγραφή όσων δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο αλλά και όσων είναι εγγεγραμμένοι-δικαιούχοι στη «Θεοπροσφορά». Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, το σύνολο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά  την ετήσια αναθεώρηση των  δικαιολογητικών  των  δικαιούχων που είχαν ενταχθεί σε αυτό και  σύμφωνα με την υπ’ αρθ. απόφαση 5/22/26.06.2015 της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου περιορίστηκε στον αριθμό των 368 οικογενειών. Στο σύνολο των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται 49 νέες οικογένειες οι οποίες εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τους μήνες:  

  • Μάρτιο 2015 :   38 οικογένειες
  • Μάιο 2015 :       6 οικογένειες
  • Ιούνιο 2015 :      5 οικογένειες

Από την λίστα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου διαγράφηκαν κατόπιν σχετικών αιτήσεών τους συνολικά 6 οικογένειες κατά τους μήνες:

  • Ιανουάριο 2015 :  2 οικογένειες
  • Μάρτιο 2015 :      2 οικογένειες
  • Μάιο 2015 :         2 οικογένειες

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια στους δικαιούχους του ανάλογα με το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει από τις δωρεές και τις προμήθειες του Δήμου αλλά και τα άτομα των συμβιούντων στην εκάστοτε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 έγιναν συνολικά τρεις διαθέσεις ειδών σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2015  όπως αποτυπώνεται τον συνημμένο Πίνακα 1.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για τις προσφορές τους το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015: το Super Market AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, τα μέλη των ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων,  τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Βασιλείου «Ο Αγ. Βασίλειος» και την ομάδα φίλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ο Δήμος Κορινθίων δαπάνησε 25.794,97 € εκ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. εξόδων 15/6481.0002 για αγορές ειδών που πραγματοποιήθηκαν  κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάιο  και Ιούνιο του 2015.

Αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της ανωτέρω περιόδου αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα 1 ανά είδος προϊόντος, μήνα, αγορές, δωρεές και παραδόσεις στους δικαιούχους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Δεκ-14

 

Ιαν-15

Φεβ-15

Μαρ-15

Απρ-15

Μαι-15

Ιουν-15

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

Δ, Π, Α

Δ

Π

A

Δ

Π

Α

Π

Α

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΑΛΑΤΙ

80

 

28

108

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 2.000γρ

0

 

0

6

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 1.000γρ

54

 

148

202

400

2

304

500

312

1.500

 

1.786

 

ΑΛΕΥΡΙ 500γρ

0

 

14

0

0

1

6

0

9

0

 

0

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

0

 

9

9

0

0

0

0

0

0

 

0

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

1

 

0

1

0

0

0

0

0

0

 

0

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

60

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

60

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

14

 

0

14

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ

3

 

0

3

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΒΑΜΒΑΚΙ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΒΑΝΙΛΙΑ (ΑΡΩΜΑ)

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γρ

8

 

0

8

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΓΑΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΟ) 1lit

0

 

13

13

0

1

0

0

1

0

 

0

ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ

6, 12, 24 μηνών

54

 

48

43

0

0

39

30

45

50

 

55

 

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ

0

 

3

0

0

1

3

0

1

0

 

0

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 410 γρ

383

 

 

716

543

500

27

498

500

501

1.400

 

 

1.984

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 170 γρ

0

 

22

0

0

0

12

0

10

0

 

 

0

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΕΛΙΕΣ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΖΕΛΕΣ ΣΚΟΝΗ

0

 

4

4

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΖΑΧΑΡΗ

100

 

263

221

0

3

65

0

80

0

 

0

 

ΚΑΚΑΟ (σκόνη)

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΑΦΕΣ

0

 

63

63

0

2

0

0

2

0

 

0

 

ΚΕΤΣΑΠ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0

 

25

25

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ

14

 

0

14

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΡΑΣΙ 1 1/2 λίτρο

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

0

 

5

5

0

0

0

0

0

0

 

0

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

61

 

0

34

0

0

13

0

10

0

 

4

 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

139

 

0

34

0

0

24

0

23

0

 

58

 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

1

 

28

29

0

1

0

0

1

0

 

0

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 1000 γρ

0

 

26

0

0

0

0

0

7

0

 

19

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 500 γρ

12

 

 

216

71

300

1

54

500

304

800

 

 

1.400

 

ΚΥΒΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.

0

 

 

4

4

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΛΑΔΙ 17lit

2

 

0

0

0

0

0

0

1

0

 

1

 

ΛΑΔΙ 1lit

372

 

4

350

500

0

365

500

365

0

 

296

 

ΛΑΔΙ 500ml

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΛΑΔΙ 1,5lit

10

 

17

20

0

0

0

0

3

0

 

4

 

ΛΑΔΙ 5lit

4

 

1

0

0

1

0

0

0

0

                  

6

 

ΛΑΖΑΝΙΑ

20

 

0

20

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΛΑΖΑΝΙΑ 1/2 Kg

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

                  

                  0

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ

15

 

116

15

0

0

0

500

0

1.100

 

1.716

 

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1000γρ

0

 

 

86

0

0

4

0

0

57

0

 

 

33

 

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ

259

 

 

1.049

406

0

17

463

200

377

2.000

 

 

2.279

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΜΕΛΙ, ΜΕΡΕΝΤΑ

0

 

2

2

0

2

0

0

2

0

 

0

 

ΜΕΡΕΝΤΑ

0

 

3

2

0

0

1

0

0

0

 

0

 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

17

 

73

90

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

1

 

0

1

0

0

0

0

0

0

 

0

ΝΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ-ΠΕΛΤΕΣ

1.037

 

205

520

0

3

458

0

109

0

 

158

 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΣ

48

 

0

0

0

0

0

0

48

0

 

0

 

 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

1

 

 

0

1

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΞΥΔΙ 400 ml

64

 

3

52

0

0

15

0

0

0

 

0

 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

0

 

12

12

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

87

 

0

87

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

(ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ)

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ

0

 

4

4

0

0

0

0

0

0

 

 

0

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

0

 

 

15

15

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ,

ΣΝΑΚ, Κ.Τ.Λ

0

 

 

4

4

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΠΟΥΡΕΣ

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΡΕΒΥΘΙΑ

162

 

17

149

250

0

152

0

10

1.000

 

1.118

 

ΡΥΖΙ 2000γρ

0

 

26

0

0

1

6

0

7

0

 

14

 

ΡΥΖΙ 1000γρ

96

 

75

82

0

1

47

0

43

0

 

0

 

ΡΥΖΙ 500γρ

18

 

271

249

350

1

266

400

257

1.450

 

1.718

 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

0

 

8

8

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

0

 

 

16

16

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΣΕΛΟΤΕΪΠ

6

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6

 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

9

 

0

9

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ

0

 

6

6

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΣΙΤΑΡΙ 500 γρ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ)

0

 

7

7

0

0

0

0

0

0

 

0

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ, ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ

15

 

29

27

0

0

17

0

0

0

 

 

0

 

ΣΟΥΠΑ MAGGI

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

6

 

 

0

3

0

0

2

0

1

0

 

 

0

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ

0

 

0

0

0

0

2

0

0

0

 

0

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

12

 

2

14

0

1

0

0

1

0

 

0

 

ΤΣΑΪ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

0

 

5

5

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

0

 

19

19

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

 

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

 

0

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

0

 

4

4

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΦΑΒΑ

0

 

3

3

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΦΑΚΕΣ

123

 

166

182

300

1

55

0

212

1.300

 

1.441

 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

48

 

0

0

0

0

48

0

0

0

 

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΙΝΑ &

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

142

 

172

85

0

1

108

500

156

1.100

 

 

1.566

 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(ΓΚΑΖΑΚΙΑ)

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

ΦΙΔΕΣ

0

 

 

19

15

0

1

4

0

1

0

 

 

0

 

ΦΥΤΙΝΗ

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΧΑΛΒΑΣ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

0

 

2

2

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

 

1

1

0

0

0

0

0

0

 

0

 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

0

 

11

11

0