Απόφαση αριθμ. 23/265/2015

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 42340/18-09-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 265η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

 

Εισήγηση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015

 

ΜΕΡΟΣ Α

        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού  Έτους 2015 αλλαγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

το άρθρο 77 του Ν. 4316/2014, με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 […Πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου, επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού…]

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Καταργούμε:

 

1.      Στο τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) το έργο με Κ.Ε. 628 ,ΚΑ 30/7322.0053 και τίτλο “Ανάπλαση Κ.Χ. επί της οδού Λουτρακίου όπισθεν 1ου Παιδικού Σταθμού ” προϋπολογισμού 3.306,76  [Χρηματοδότηση  ΣΑΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] καθώς έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

2.      Στο τμήμα Α3. ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) κατάργηση του έργου με κωδικό 792, ΚΑ 30/7322.0005 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου ΤΔ Χιλιομοδίου» πίστωσης 6.100,00 ευρώ από ΣΑΤΑ  

3.       Στο τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) κατάργηση του έργου με κωδικό 919, Κ.Α. 25/7326.0006 και τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 200 κ.μ. στο Σοφικό Κορινθίας για τις ανάγκες του Δ.Δ. Σολυγείας», πίστωσης 18.286,14 ευρώ από ΣΑΤΑ επειδή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο

4.      Στο τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) κατάργηση του έργου με κωδικό 624, ΚΑ 30/7324.0031 και τίτλο «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ/ Κορινθίων», πίστωσης 11.864,07 ευρώ από Π.Δ. έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου

5.      Στο τμήμα:Β7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) κατάργηση του έργου με κωδικό 1052, ΚΑ 30/7311.0007 και τίτλο «Ανακαίνιση δημοτικού καταστήματος Κορίνθου», πίστωσης 11.773,00 ευρώ από Π.Δ. Καθώς το έργο δεν θα υλοποιηθεί.

 

 

Μειώνουμε  :

1.      Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 712, ΚΑ 30/7311.0059 και τίτλο «Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων» προϋπολογισμού 224.482,51 με το ποσό των κατά 23.994,00 ευρώ από ΣΑΤΑ και τελική πίστωση 200.488,51 .(160.639,20 ΣΑΤΑ και 39.849,31 από Πόρους Δήμου).

2.      Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 999, ΚΑ 30/7326.0005 και τίτλο «Ανακατασκευή γηπέδου Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 74.314,67(ΑΔΣ 05/60/02-03-2015) κατά 40.302,44 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 34.012,23 ευρώ από Πόρους Δήμου.

3.      Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 991, ΚΑ 30/7324.0002 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης» προϋπολογισμού 36.116,24 κατά 23.332,18 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 12.784,06 ευρώ από Π.Δ.

Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 138.958,59 ευρώ Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό . Από το Αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των 138.958,59  ευρώ ευρώ € για την ένταξη /δημιουργία,  των πιο κάτω έργων /πιστώσεων:

Δημιουργούμε/ εντάσσουμε /χρηματοδοτούμε:

1.      Στο τμήμα Β6 (Διάφορα Έργα),ένταξη νέου έργου με Κ.Ε.1061 στον Κ.Α. 25/7336.0002 και τίτλο  τίτλο «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» ,με  προϋπολογισμό  51.686,90 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ

2.      Στο τμήμα Β1 (Οδοποιία) ένταξη νέου έργου με Κ.Ε. 1062 ,Κ.Α. 30/7323.0126 και  τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», με  προϋπολογισμό 24.221,69 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.

3.      Σ το τμήμα Β6 (Διάφορα Έργα) ένταξη νέου έργου με τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» με Κ.Ε. 1063, στον Κ.Α. 15/7326.0001, με  προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.

4.     Στο τμήμα Β6 (Διάφορα Έργα) ένταξη νέου έργου με Κ.Ε. 1064 στον Κ.Α. 30/7324.0039 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» , με  προϋπολογισμό  43.050,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.

ΜΕΡΟΣ Β

ΩΣ ΠΡΟΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

Μειώνουμε:

1.                           την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0002 και τίτλο “ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων Τεχνικής Υπηρεσίας” ποσού 18.190,11 € κατά 4.232,30 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 13.957,81 €.

2. την πίστωση με Κ.Α. 40/6012.0001 και τίτλο “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας” ποσού 16.282,29 € κατά 5.000,00 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 11.282,29 €.

 

Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 9.232,30 ευρώ Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό . Από το Αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των  9.232,30 ευρώ ευρώ € για την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων:

Ενισχύουμε:

  1. την πίστωση με Κ.Α. 30/6041.0001 και τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας” ποσού 55.047,60 € κατά 1.424,57 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 56.472,17 €.
  2. την πίστωση με Κ.Α. 30/6054.0001 και τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Τεχνικών υπηρεσιών” ποσού 14.762,26 € κατά 371,32 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 15.133,58 €.
  3. την πίστωση με Κ.Α. 40/6041.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Δ/νσης Πολεοδομίας” ποσού 15.540,00 € κατά 550,00 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 16.090,00 €.
  4. την πίστωση με Κ.Α. 40/6054.0001 και τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πολεοδομίας” ποσού 3.836,66 € κατά 135,08 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 3.971,74 €.
  5. την πίστωση με Κ.Α. 35/6041.0001 και τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου” ποσού 38.741,88 € κατά 1.406,01 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 40.147,89 €.
  6. την πίστωση με Κ.Α. 35/6054.0001 και τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου” ποσού 10.718,98 € κατά 345,32 και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 11.064,30 €.
  7. την πίστωση με Κ.Α. 00/6421.0001 και τίτλο “ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών” ποσού 10.000,00 € κατά 5.000,00 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στις 15.000,00 €.

 

Γ’

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αποδοχή χρηματοδότησης για την  εκλογική αποζημίωση και τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων

 

Με το αρ. 2377/67330/19-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  έγινε γνωστή  κατανομή του α’ μέρους της κατανομής για την εκλογική από ζημίωση λόγω του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 ποσού 6.850 €.  ..

Με το με αριθμό 30801-08-09-2015  του Υπουργείου Εσωτερικών  μας γνωρίστηκε η κατανομή και της β’δόσης  για την εκλογική αποζημίωση λόγω του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 ποσού 6.450 €.

Μετά την αποδοχή του ποσού των  13.300,00€ τροποποιούμε τον δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 ως εξής:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ενισχύουμε  τον Κ.Α. 1211.0004 με τίτλο “Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων” με προϋπολογισμό 17.810,00€ με το ποσό των  13.300,00 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 31.110,00 €

Λαμβάνουμε  το ποσό των 13.300,00 €. Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε  στο αποθεματικό για την δημιουργία νέων δαπανών.

Δημιουργούμε :

 

1.      την πίστωση με Κ.Α. 10/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” ποσού 3.300,00 €.           

2.      την πίστωση με Κ.Α. 10/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” ποσού 1.000,00 €.     

3.      την πίστωση με Κ.Α. 15/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής” ποσού 1.800,00 €.      

4.      την πίστωση με Κ.Α. 20/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας” ποσού 100,00 €.  

5.      την πίστωση με Κ.Α. 20/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Καθαριότητας” ποσού 4.300,00 €.      

6.      την πίστωση με Κ.Α. 30/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 200,00 €. 

7.      την πίστωση με Κ.Α. 30/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 1.300,00 €.

8.      την πίστωση με Κ.Α. 35/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 200,00 €.

9.      την πίστωση με Κ.Α. 35/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 700,00 €.

10. την πίστωση με Κ.Α. 40/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας” ποσού 300,00 €.

11. την πίστωση με Κ.Α. 45/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 100,00 €.

 

Δ’

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

 

Λαμβάνοντας υπ’όψη την εκτίμηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας για την ανάγκη ενίσχυσης των πιστώσεων απόδοσης Προνοιακών Επιδομάτων με παράλληλες ενέργειες της  για την επιπλέον κατανομή από το Υπουργείο Εσωτερικών από την προϋπολογισμένη. Μετά την αποδοχή του ποσού των 299.730,00 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α. 0621.0001 με τίτλο “Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” προϋπολογισμού 6.615.159,24 € με το ποσό των 299.730,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.914.889,24€.

Από την παραπάνω ενίσχυση  λαμβάνουμε το ποσό των 299.730,00 το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 299.730,00 € προς ενίσχυση των πιο κάτω πιστώσεων:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ενισχύουμε:

1.      Τον Κ.Α. 15/6741.0001 με τίτλο “Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας” προϋπολογισμού 2.900.587,90 € με το ποσό των 23.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.923.587,90 €

2.      Τον Κ.Α. 15/6741.0002 με τίτλο “Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS” προϋπολογισμού 382.627,21 € με το ποσό των 18.400,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 401.027,21

3.      Τον Κ.Α. 15/6741.0004 με τίτλο “Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” προϋπολογισμού 1.471.825,13 € με το ποσό των 88.400,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.560.225,13 €

4.      Τον Κ.Α. 15/6741.0005 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους” προϋπολογισμού 220.865,94 € με το ποσό των 15.200,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 136.065,94 €

5.      Τον Κ.Α. 15/6741.0006 με τίτλο “Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” προϋπολογισμού  54.184,49€ με το ποσό των 13.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  67.184,49€

6.      Τον Κ.Α. 15/6741.0007 με τίτλο “Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” προϋπολογισμού 243.197,49€ με το ποσό των 13.600,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 156.797,49 €

7.      Τον Κ.Α. 15/6741.0008 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” προϋπολογισμού 288.475,47€ με το ποσό των 65.500,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 353.975,47 €

8.      Τον Κ.Α. 15/6741.0009 με τίτλο “Επίδομα Τυφλότητας” προϋπολογισμού 834.663,69€ με το ποσό των 5.500,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 840.163,69 €

9.      Τον Κ.Α. 15/6741.0010 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” προϋπολογισμού 190.007,84€ με το ποσό των 48.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  238.007,84€

10.  Τον Κ.Α. 15/6741.0012 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών” προϋπολογισμού 16.889,28€ με το ποσό των 9.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  25.889,28€

11.  Τον Κ.Α. 15/6741.0013 με τίτλο “Επίδομα ομογενών – προσφύγων” προϋπολογισμού 11.834,80€ με το ποσό των 130€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.964,80 €

Ε’

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

 

Στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” και λαμβάνοντας υπόψη την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013),το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015),το άρθρο 9 της με αριθμ.4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)ΚΥΑ και τη δημόσια πρόσκληση Νο 2/2015  ο Δήμος θα απασχολήσει σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ περίπου 151 άτομα για πέντε μήνες.

Για το διάστημα της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει τις καθαρές αποδοχές στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα επιχορηγεί το Δήμο με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να αποδίδονται οι κρατήσεις.

Υπολογίζουμε το ποσό της επιχορήγησης για τους πέντε μήνες της απασχόλησης να ανέλθει περίπου σε 190.731,40€. Μετά την αποδοχή του ποσού των 190.731,40 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημιουργούμε :

1.         Τον  ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με προϋπολογισμό  190.731,40€ .

 

Λαμβάνουμε το ποσό των  190.731,40€ και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  190.731,40 για την δημιουργία :

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

Δημιουργούμε :

 

Τον κωδικό αριθμό εξόδου με ΚΑ 00/6718.0027 με τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με προϋπολογισμό  190.731,40€

 

ΣΤ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μειώνουμε :

1.      Τον Κ.Α. 45/6699.0001 με τίτλο “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων” προϋπολογισμού 11.220,72€ με το ποσό των 3.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  8.220,72€

2.      Τον Κ.Α. 30/6051.0002 με τίτλο “ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων Τεχνικής Υπηρεσίας” προϋπολογισμού 13.957,81€ με το ποσό των 13.767,70 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  190,11€.

3.                       Τον Κ.Α. 10/6051.0002 με τίτλο “ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” προϋπολογισμού 15.316,39€ με το ποσό των 4.232,30 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  11.084,09€.

Λαμβάνουμε το ποσό των  21.000,00 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  21.000,00 € για την δημιουργία και ενίσχυση των πιο κάτω κωδικών :

Δημιουργούμε :

1.      Τον Κ.Α. 45/7131.0001 με τίτλο “Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός” προϋπολογισμού € με το ποσό των 1.000,00 € .

2.      Τον Κ.Α. 45/6693.0001 με τίτλο “Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους” προϋπολογισμού € με το ποσό των 2.000,00 € .

Ενισχύουμε:

1.      Τον Κ.Α. 00/6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” προϋπολογισμού 1.000€ με το ποσό των 6.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 7.000,00 €.

Τον Κ.Α. 00/6224.0001 με τίτλο “Λοιπές Επικοινωνίες(εταιρίεs ταχυμεταφορών – courrier)” προϋπολογισμού 6.000€ με το ποσό των 12.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 18.000,00 €. 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/265/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος