Απόφαση αριθμ. 23/275/2015

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 42340/18-09-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 275η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 1/6/2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική, με εντολή να προβεί σε έλεγχο της μερίδας του Δήμου Κορινθίων στο Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, μετά δε τον έλεγχο αυτό να προσκομίσει στο Δήμο αντίγραφα συμβολαίων με πιστοποιητικά μεταγραφής τους.  Η κ. Παπαβενετίου ολοκλήρωσε την υπόθεση που της ανατέθηκε με την ανωτέρω απόφαση, όμως προκειμένου να πληρωθεί για αυτή, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η με αριθμό 1/6/2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Κορινθίων και να τροποποιηθεί ως προς τις διατάξεις που διέπουν τις αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, διότι έχουν αλλάξει.  Συγκεκριμένα, η αμοιβή της ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Επικαιροποιεί την με αριθμό 1/6/2007 απόφαση Δημαρχικής Επιτροπής Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική, και την τροποποιεί ως προς τον τρόπο πληρωμής της δικηγόρου, η οποία θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/275/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος