Απόφαση αριθμ. 20/217/2015

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 217η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή  ότι με την αριθμ. 12/136/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 18/2015 μελέτης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 07-07-2015, ο οποίος υπήρξε άγονος, λόγω μη προσέλευσης συμμετεχόντων.  Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 18/190/2015 απόφασή της ενέκρινε το από 07-07-2015 πρακτικό επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, επανενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 18/2015 μελέτης και επανακαθόρισε τους όρους διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού η 30-07-2015.  Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της επιτροπής το από 30-07-2015 πρακτικό της ως επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε εκ νέου η μη ύπαρξη ενδιαφέροντος και μη ύπαρξη προσφοράς, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και προτείνεται η ακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας. 

Ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το από 30-07-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό της 30-07-2015 λόγω μη συμμετοχής ενδιαφερομένων σε αυτόν και να ακυρώσει τον διαγωνισμό της 30-07-2015.  Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά οποιουδήποτε σταδίου του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 30-07-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 30-07-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€, λόγω μη ύπαρξης προσφοράς σε αυτόν.

 

  Β.- Ακυρώνει τον διαγωνισμό της 30-07-2015 για την εκτέλεση της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 20/217/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment