Απόφαση αριθμ. 23/272/2015

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 42340/18-09-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 272η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής>>

Με την υπ’ αρ. 20/222/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1314/2015 επ΄ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0004 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2015» συνολικού ποσού 580,42€.

Από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Το ΧΕΠ 1314/2015 ποσού 580,42€ που αντιστοιχεί στις 82020/07-09-2015 αποδείξεις κατάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 580,42€.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα, σχετικά με τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1314/2015 συνολικού ποσού 580,42€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,  και την υπ. αριθμ. 21/230/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για την κάτωθι δαπάνη, που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Καμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 1314/2015, συνολικού ποσού 580,42€ για πληρωμή δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Β.- Απαλλάσσει την κ. Καμπόσου Μαρίνα από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμές που αντιστοιχούν στην 82020/07-09-2015 απόδειξη κατάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 580,42€.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/272/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Leave a Comment