Απόφαση αριθμ. 24/290/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 290η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής

Θέμα : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ»

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου  για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Σακαρέλης Σωτήριος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με Β΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 18.000,00 προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

     Aπό τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού  20.000,00 € θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες.

Συνημμένα: Κατάσταση όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΕΤΟΥΣ 2015

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

ΥΟΧ 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ

3

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

4

ΚΗΥ 2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

5

ΚΗΥ 2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

6

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

7

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ.

8

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡΡΙΜ.

9

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

10

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

11

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

12

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

13

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡΡΙΜ

14

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

15

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

16

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡΡΙΜ

17

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡΡΙΜ

18

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

19

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

20

ΚΗΙ 5511

MΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

21

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

41

ΦΟΡΤΗΓΟ

22

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

23

ΚΗΥ 2240

RENAULT

8

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

24

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

25

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΜΙΝΙ BUS

26

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

27

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

28

KHH 2950

IVECO

190

ΦΟΡΤΗΓΟ

29

ΚΗΥ 2143

FORD

11

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

30

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

31

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

32

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ

33

ΚΗΥ 5479

MAZDA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

34

KHI 5498

HYUNDAI

16

MINI BUS

35

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

36

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

7,7

ΦΟΡΤΗΓΟ

37

KHY 2208

HUNDAI

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

38

KHY 5108

DAIHATSU

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

39

KHI 5477

RENAULT

18

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

40

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

41

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

42

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

17

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

43

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

44

ΚΗH 2919

MERCEDES

38

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

45

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

46

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

47

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

48

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

49

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

50

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

51

KHI 5487

ΝΙSSAN

10

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

52

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

53

ΙΝΡ 9315

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ.

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

1

ΚΡΤ 101

MOTIVE

125cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 18.000,00€.

  Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σακαρέλη Σωτήριο Κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Β΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού  20.000,00€ (Α.Ο.Ε. 24/276/2015).

  Γ.-      Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€).

  Ε.-     Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 30-11-2015.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.    

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/290/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                             Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)