Απόφαση αριθμ. 24/276/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 276η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με τις  υπ΄ αριθ. 21/469/2014 & 3/18/2015  αποφάσεις  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  499/11121/146/4266/17-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) την υπ΄ αριθμό 5/60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015”, γ)τις  υπ΄ αριθμό 6/85/2015 , 7/100/2015, 8/119/2015, 10/154/2015, 13/211/2015, 14/234/2015, 16/274/2015, 19/305/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015”, δ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου,  δέσμευση  ποσού σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 15REQ003075215.

826/2015

160,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Καθαρισμός οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου, ΑΜ 34/2015].

830/2015

8.382,45

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου, ΑΜ 34/2015].

831/2015

1.734,30

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος ΔΕ Άσσου-Λεχαίου, δέσμευση σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 15REQ003086825]]

832/2015

635,66

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού[Συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος & συσκευής τηλεμοιοτυπίας Δ.Ε. Κορίνθου, δέσμευση ποσού σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 15REQ003086822]

833/2015

872,94

10

6611.0001

Προμήθεια βιβλίων κλπ

834/2015

95,40

20

6633.0005

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015.

835/2015

1176,35

20

6633.0006

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας, ΑΜ 39/2015

836/2015

1176,35

20

6634.0002

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου, ΑΜ 39/2015

837/2015

10390,06

20

6634.0003

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015

838/2015

2690,26

20

6634.0004

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας, ΑΜ 39/2015.

839/2015

2690,26

20

6634.0005

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015.

840/2015

2690,26

20

6634.0006

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας, ΑΜ 39/2015.

841/2015

2690,26

20

6635.0002

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015.

842/2015

2346,86

20

6635.0003

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015

843/2015

1001,79

20

6635.0004

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015.

844/2015

1001,79

20

6635.0005

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015

845/2015

1001,79

20

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015

846/2015

1001,79

10

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, ΑΜ 45/2015.

847/2015

4.000,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, ΑΜ 45/2015.

848/2015

14.000,00

35

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, ΑΜ 45/2015.

849/2015

1.500,00

45

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, ΑΜ 45/2015.

850/2015

1.400,00

20

6633.0002

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Κορίνθου, ΑΜ 39/2015.

851/2015

2.697,86

20

6633.0003

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΑΜ 39/2015.

852/2015

1.176,35

20

6633.0004

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας, ΑΜ 39/2015

853/2015

1.176,35

20

6117.0010

Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων, Συνεχιζόμενο.

854/2015

58.449,60

35

7131.0003

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου, ΑΜ 44/2015 [ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014] .

855/2015

2.000,00

 

00

6331.0003

Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)

856/2015

20.000,00

10

7134.0001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, ΑΜ 40/2015.

868/2015

10.000,00

30

7134.0001

Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας, ΑΜ 40/2015

869/2015

10.000,00

10

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

870/2015

2.481,01

35

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

871/2015

1.073,95

45

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

872/2015

972,08

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

873/2015

100,00

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

874/2015

699,81

10

6691.0001

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

875/2015

984,62

00

6452.0001

Συνδρομές Internet

876/2015

1.230,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

877/2015

5.105,46

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του  άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  3/18/04-02-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 499/11121, 146/4266/17-02-2015 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/276/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)