Απόφαση αριθμ. 7/52/2015

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-10-2015

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 47178/08-10-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος, 2)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 52η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κατάρτισης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων

ΣΧΕΤ. :

(1)   Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που τέθηκε σε ισχύ με το αριθμ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε.

(2)   Το αριθμ. 550/15-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. με θέμα “Αναθεώρηση Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

(3)   Τα αριθμ. 184/16-9-2015 & 22/9/2015 έγγραφα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καθώς και το γεγονός ότι η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των δήμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Π. Πελοποννήσου, ο Δήμος Κορινθίων καλείται να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει άμεσα τη σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων του.

Στο Παράρτημα του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ υπάρχει συνοπτικός οδηγός για το περιεχόμενο των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη διαλογή στη πηγή. Υποχρέωση του δήμου είναι η δρομολόγηση δραστηριοτήτων:

(1)    πρόληψης και διαλογής στη πηγή με στόχο την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με ορίζοντα μέχρι το έτος 2020, που κυρίως πρέπει να περιλαμβάνουν : Δίκτυο κάδων για την προδιαλογή, δίκτυο πράσινων σημείων, σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών

(2)   κομποστοποίησης – διαλογής – διαχωρισμού, που κυρίως πρέπει να περιλαμβάνουν: χώρους υποδοχής και διαλογής ανακυκλώσιμων, μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων, μονάδες μηχανικής διαλογής & εργαστήρια ανάκτησης υλικών.

 Επίσης μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα ύπαρξης εγκατάστασης επεξεργασίας αδρανών και υλικών κατεδάφισης , εφόσον εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος.

Τέλος μπορεί να εξεταστεί και η δυνατότητα χωροθέτησης και λειτουργίας Χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων σε επίπεδο ομάδας Δήμων.

Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού προσδιορίζονται στο Παράρτημα του ΕΣΔΑ.

Οι αρμοδιότητες των δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

Οι δήμοι μέχρι σήμερα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων.

Ωστόσο σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ αναβαθμίζεται ο ρόλος των Δήμων στο νέο Σχεδιασμό,  αφού στον πυρήνα του έχει την εξής ιεράρχηση στη διαχείριση απορριμμάτων : πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελικά απόρριψη.

Η πολιτική του δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων του θα αποτυπώνεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου , το οποίο θα πρέπει να εμπεριέχει και ένα ριζικά αναθεωρημένο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

Διαδικασία Κατάρτισης του Τ.Σ.Δ.Α.

 

Πρώτο βήμα για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου είναι η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής και στη συνέχεια διαβίβασής της στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου προκειμένου να καθοριστούν τα κάτωθι:

(1)   Συγκρότηση Ομάδας Έργου , που θα αναλάβει να τη σύνταξη του σχεδίου του ΤΣΔΑ, την παρακολούθηση και ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με το θέμα.

(2)   Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του Τ.Σ.Δ.Α.

(3)   Την υποχρέωση ένταξης του ΤΣΔΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου

(4)   Την διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του ΤΣΔΑ και τέλος

(5)   Τυχόν διαδημοτικές συνεργασίες

Ειδικότερα, προτείνεται:

(1)   Η συγκρότηση μικρής και ευέλικτης  Ομάδας έργου από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του δήμου καθώς και από τους αρμόδιους αντιδημάρχους κ. Χ. Μελέτη και Χ. Καμπούρη

(2)   Τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της σύνταξης του ΤΣΔΑ αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο Δήμος εγκεκριμένο ΤΣΔΑ τόσο για την ενσωμάτωσή του στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, όσο και για την εκπλήρωση της απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ.

(3)   Η ένταξη του ΤΣΔΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου είναι εφικτή διότι το Ε.Π. είναι υπό εκπόνηση

(4)   Ως διαδικασία διαβούλευσης προτείνεται η ακόλουθη:

4α. Αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης Δ.Σ. ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών

4β. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ΤΣΔΑ και πριν την οριστική έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, την διαβίβασή του στα Τοπικά Συμβούλια για διατύπωση απόψεων καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου.

(5)   Την πρόταση διερεύνησης της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με δήμους του Νομού

 

Ο Πρόεδρος προτείνει: α)Την συγκρότηση ομάδας έργου, που θα αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους του Δήμου των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Μελέτη Χρήστο και τρεις Δημοτικούς Συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα προταθούν από την μειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  β)Τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της σύνταξης του ΤΣΔΑ αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο Δήμος εγκεκριμένο ΤΣΔΑ τόσο για την ενσωμάτωσή του στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, όσο και για την εκπλήρωση της απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τον ορισμό προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κάθε διαδικασίας που προβλέπεται έως την οριστική έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.  γ)Την διεξαγωγή διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή της, στη συνέχεια άμεση ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και διαβίβασή του στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για διατύπωση απόψεων εντός ορισμένης προθεσμίας, καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων για τη διατύπωση των απόψεών της.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας διαβούλευσης κι αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις των αρμόδιων φορέων, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων θα εγκριθεί οριστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο είναι υπό εκπόνηση.  δ)Την διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων και Δήμο Νεμέας.

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

  α)Την συγκρότηση ομάδας έργου για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κοιρνθίων, που θα αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους του Δήμου των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Μελέτη Χρήστο και τρεις Δημοτικούς Συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα προταθούν από την μειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  β)Τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα δίνει τη δυνατότητα για πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της σύνταξης του ΤΣΔΑ αλλά και σύντομου προκειμένου άμεσα να έχει ο Δήμος εγκεκριμένο ΤΣΔΑ τόσο για την ενσωμάτωσή του στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, όσο και για την εκπλήρωση της απαραίτητης προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης έργων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τον ορισμό προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κάθε διαδικασίας που προβλέπεται έως την οριστική έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

  γ)Τον ορισμό διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει:

-ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή της,

-ακολούθως άμεση ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από την αρμόδια ομάδα έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και διαβίβασή του στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για διατύπωση απόψεων εντός ορισμένης προθεσμίας, καθώς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων για τη διατύπωση των απόψεών της.

  Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας διαβούλευσης κι αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις των αρμόδιων φορέων, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων θα τεθεί προς οριστική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο είναι υπό εκπόνηση. 

  δ)Την διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/52/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Κ. Ζήμος

                                                                                     Στ. Κεφάλας

                                                                                       Μ. Χατζής

                                                                                      Γ. Μουρούτσος

                                                                                        Μ. Καραμαλίκη