Απόφαση αριθμ. 22/249/2015

Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-09-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 39295/03-09-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Παππάς Αντ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδρ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 249η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι προκειμένου για την ολοκλήρωση της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, θα πρέπει να οριστεί ένας πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί συμβολαιογραφική άρση των διαλυτικών αιρέσεων ή συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης στα συμβόλαια που θα του υποδειχθούν από το Δήμο, με τα οποία ο Δήμος Κορινθίων και οι παλιοί Δήμοι Σολυγείας, Τενέας, Σαρωνικού και Άσσου – Λεχαίου απέκτησαν ακίνητα.  Για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί συμβολαιογραφική άρση των διαλυτικών αιρέσεων ή συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης στα συμβόλαια που θα του υποδειχθούν από το Δήμο, με τα οποία ο Δήμος Κορινθίων και οι παλιοί Δήμοι Σολυγείας, Τενέας, Σαρωνικού και Άσσου – Λεχαίου απέκτησαν ακίνητα.

  Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/249/2015.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

                                                                                                 Παππάς Αντώνιος

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

                                                                                     Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                              (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρο)

Leave a Comment