Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 10-11-2015

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 Αριθμ.  Πρωτ.: 53459

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

  Επανεκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται, του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄), του άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17.12.2010) περί :  «Επειγόντων μέτρων εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», της υπ’ αριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφασης Υπ. Οικονομικών:  «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε­σιών ή εκτέλεση έργων», του Π.Δ. 28/80 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.», του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί  «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄), τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας για την εκτέλεση των υπηρεσιών, κάθε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην εκτέλεση των υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω, την υπ’ αριθμόν 32/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 69.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.

 

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32) την 18η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

 

  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

2. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

·         Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

  Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, με τη βοήθεια της οποίας ο χρήστης θα έχει άμεση εικόνα των οχημάτων/μηχανημάτων του στόλου, ανά πάσα στιγμή, να παρακολουθεί τα οχήματα σε δυναμικούς χάρτες, όπου η θέση και οι λοιπές πληροφορίες θα ανανεώνονται αυτόματα.

 

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, ημιώροφος – τηλ. 27413 61053, αρμόδια υπάλληλος κ. Ευδοκία Παντελέων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment