Απόφαση αριθμ. 26/313/2015

https://www.mou.gr/Style%20Library/images/banner-espa.png                                                                                           eu_flag_2colors

                                                                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-11-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51494/29-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου της κ. Κορδώση Χρήστου, στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

    Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 313η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 518/2014 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής και ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Διάθεση Πίστωσης του ΚΑ 30/7341.0029

 

Η μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7341.0029 με πίστωση 10.954,87 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

 

Παρακαλούμε την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 10.671,48 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 30/7341.0029 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου» και την προώθησή της στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της διάθεσης της πίστωσης.

≠≠≠

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 518/2014 Α.Ο.Ε. και ανάθεση της μελέτης με τίτλο “ Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου ”

ΣΧΕΤ. : 1. Το αριθμ. 49374/16-10-2015 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα “Αδυναμία Εκπόνησης Μελέτης”

2. Η Προσφορά των συνεργαζόμενων γραφείων «Πολυξένη Μαστοράκη» – «Γρηγόριος Δοπτίδης», που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 49543/19-10-2015

 

 

Η μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7341.0029 με πίστωση 10.954,87 ευρώ.

 

Παρακαλούμε για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.671,48 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 30/7341.0029 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου».

 

Επίσης παρακαλούμε για την ανάκληση της αριθμ. 518/2014 Α.Ο.Ε. (λόγω αλλαγής του Κ.Α. εξόδου εγγραφής της μελέτης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους) και την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 .

 

Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που απαιτούνται για τη μελέτη του θέματος είναι:

Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 7) &

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9)

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μία από τις κατηγορίες της μελέτης είναι :

Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 7), 4.338,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ &

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9) 4.338,00 πλέον ΦΠΑ &

 

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο μέχρι και την 30/12/2015 .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης σε μελετητικό γραφείο ή συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία, λόγω αδυναμίας εκπόνησής της από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μιας και η προεκτιμώμενη αμοιβή που απαιτείται για τη σύνταξη της μελέτης  δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που ισχύει για κάθε μία κατηγορία, (Εγκύκλιος 5, αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/10-3-2015) (ΑΔΑ Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0).

≠≠≠

ΘΕΜΑ: Αδυναμία Σύνταξης Μελέτης

 

            Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου λόγο έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού (Μηχανικού με προηγούμενη εμπειρία στην εκπόνηση ανάλογων μελετών, βιοκλιματικής αναβάθμισης ) καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού.

           

Μετά τα ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μελετητικό γραφείο ή σε συνεργαζόμενα γραφεία μελετών που να διαθέτουν τα κάτωθι πτυχία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 :

 

Για την Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 7) με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.338,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% &

Για την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9) με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.338,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% &

Συνολικό κόστος ανάθεσης 8.676,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) και 10.671,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) .

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της αριθμ. 26/518/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου”, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις ως άνω εισηγήσεις της υπηρεσίας.  Ακολούθως, και εφόσον, σύμφωνα με το με από 16-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει την εν θέματι μελέτη, προτείνει την εκ νέου απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της εν θέματι μελέτης στα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών  Μαστοράκη Πολυξένη –  Δοπτίδης Γρηγόριος, έναντι ποσού 10.671,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ειδικότερα:

α) Την εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης στην ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ με αριθμό μητρώου 24394 για μελέτες Κατηγορίας 7 – Τάξη Α, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

β) Την εκπόνηση της Η/Μ Μελέτης στον ΔΟΠΤΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ με αριθμό μητρώου 19003 για μελέτες κατηγορίας 9 – Τάξη Α, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών του Δήμου και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασίλειου) 

   Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 26/518/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “ Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου ”, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Αναθέτει απευθείας τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου» στα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών  Μαστοράκη Πολυξένη (Παραλία Τυρού, ΤΚ 22029, ΑΦΜ 114323097, Δ.Ο.Υ. Λεωνιδίου) –  Δοπτίδης Γρηγόριος (Αχαρνών 112, Αθήνα, ΑΦΜ 135802614, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), έναντι ποσού 10.671,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ειδικότερα:

α) Την εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης στην ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ με αριθμό μητρώου 24394 για μελέτες Κατηγορίας 7 – Τάξη Α, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

β) Την εκπόνηση της Η/Μ Μελέτης στον ΔΟΠΤΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ με αριθμό μητρώου 19003 για μελέτες κατηγορίας 9 – Τάξη Α, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου – συνεργαζομένων μελετητικών γραφείων θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 30/7341.0029 με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου ,Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι -Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου , Χρημ/ση ΕΣΠΑ» ποσού 10.671,48€ (Α.Ο.Ε. 26/298/2015, ΠΑΥ 903/2015)

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/313/2015.-

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                               Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment