Απόφαση αριθμ. 26/312/2015

https://www.mou.gr/Style%20Library/images/banner-espa.png                                                                                           eu_flag_2colors

                                                                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-11-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51494/29-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου της κ. Κορδώση Χρήστου, στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

    Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 312η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 517/2014 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής και ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου του Δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Διάθεση Πίστωσης του ΚΑ 30/7341.0028

Η μελέτη με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7341.0028 με πίστωση 38.570,28 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

 

Παρακαλούμε την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 25.061,86 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 30/7341.0028 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου» και την προώθησή της στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της διάθεσης της πίστωσης.

≠≠≠

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 517/2014 Α.Ο.Ε. και ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθμ. 49376/16-10-2015 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα “Αδυναμία Εκπόνησης Μελέτης”

              2. Η Προσφορά των συνεργαζόμενων γραφείων «Π. Κυριακάκης» – «XL Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» – «Αλέξανδρος Κοντογιώργης» – «Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ», που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 49542/19-10-2015

 

Η μελέτη με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7341.0025 με πίστωση 38.570,28 ευρώ.

 

Παρακαλούμε για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.061,86 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 30/7341.0028 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου».

 

Επίσης παρακαλούμε για την ανάκληση της αριθμ. 517/2014 Α.Ο.Ε. (λόγω αλλαγής του Κ.Α. εξόδου εγγραφής της μελέτης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους) και την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 .

 

Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που απαιτούνται για τη μελέτη του θέματος είναι:

Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 6),

Στατική μελέτη (κατηγορίας 8)

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9) &

Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορίας 21)

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μία από τις κατηγορίες της μελέτης είναι :

Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 6), 9.037,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Στατική μελέτη (κατηγορίας 8), 4.338,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9) 3.000,00 πλέον ΦΠΑ &

Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορίας 21) 4.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο μέχρι και την 30/12/2015 .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης σε μελετητικό γραφείο ή συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία, λόγω αδυναμίας εκπόνησής της από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μιας και η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μία κατηγορία που απαιτείται για τη σύνταξη της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που ισχύει για κάθε μία κατηγορία, (Εγκύκλιος 5, αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/10-3-2015) (ΑΔΑ Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0).

≠≠≠

ΘΕΜΑ: Αδυναμία Σύνταξης Μελέτης

 

            Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “ Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου λόγω έλλειψης προσωπικού κατάλληλης ειδικότητας (γεωλόγο) αλλά και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης,  προσωπικού.

           

Μετά τα ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μελετητικό γραφείο ή σε συνεργαζόμενα γραφεία μελετών που να διαθέτουν τα κάτωθι πτυχία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 :

 

Για την Αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορίας 6),

Για την Στατική μελέτη (κατηγορίας 8)

Για την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατηγορίας 9) &

Για την Γεωτεχνική μελέτη (κατηγορίας 21)

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της αριθμ. 26/517/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου”, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις ως άνω εισηγήσεις της υπηρεσίας.  Ακολούθως, και εφόσον, σύμφωνα με το με από 16-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει την εν θέματι μελέτη, προτείνει την εκ νέου απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της εν θέματι μελέτης στα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών  Παναγιώτης Κυριακάκης – “XL Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί EΠΕ – Εταιρεία Μελετών” (Λ. Κατσώνη 36, Αθήνα, ΑΦΜ 999804727, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών) – Αλέξανδρος Κοντογιώργης – “Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εταιρεία Μελετών” (Λ. Κατσώνη 36, Αθήνα, ΑΦΜ 095655470, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών), έναντι ποσού 25.061,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ειδικότερα:

α) Την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ με αριθμό μητρώου 15591 για μελέτες Κατηγορίας 6 – Τάξη Β, έναντι ποσού 9.037,50€ πλέον ΦΠΑ 23%.

β) Την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία «XL ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» με αριθμό μητρώου 678 για την υπ. αριθμ. 8, Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 541/78, Τάξη Γ, Σύνολο Δυναμικού 3 Μονάδες, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 γ) Την εκπόνηση της Η/Μ Μελέτης στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ με αριθμό μητρώου 20694 για μελέτες Κατηγορίας 9 – Τάξη Β, έναντι του ποσού των 3.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%.

δ) Την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» με αριθμό μητρώου 514, για την υπ. αριθμ. 21 κατηγορία μελέτης του Π.Δ. 138/09, Τάξη Β , Σύνολο Δυναμικού 2 Μονάδες, έναντι του ποσού των 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών του Δήμου και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασίλειου) 

   Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 26/517/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου”, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Αναθέτει απευθείας τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου» στα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών  Παναγιώτης Κυριακάκης (Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, ΑΦΜ 050424505, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) – “XL Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί EΠΕ – Εταιρεία Μελετών” (Λ. Κατσώνη 36, Αθήνα, ΑΦΜ 999804727, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών) – Αλέξανδρος Κοντογιώργης (Ηρακλείου Νέα Πολιτεία, Ωρωπός 19015, ΑΦΜ 070765708, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) – “Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εταιρεία Μελετών” (Λ. Κατσώνη 36, Αθήνα, ΑΦΜ 095655470, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών), έναντι ποσού 25.061,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ειδικότερα:

α) Την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ με αριθμό μητρώου 15591 για μελέτες Κατηγορίας 6 – Τάξη Β, έναντι ποσού 9.037,50€ πλέον ΦΠΑ 23%.

β) Την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία «XL ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» με αριθμό μητρώου 678 για την υπ. αριθμ. 8, Κατηγορία Μελέτης του Π.Δ. 541/78, Τάξη Γ, Σύνολο Δυναμικού 3 Μονάδες, έναντι ποσού 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 γ) Την εκπόνηση της Η/Μ Μελέτης στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ με αριθμό μητρώου 20694 για μελέτες Κατηγορίας 9 – Τάξη Β, έναντι του ποσού των 3.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%.

δ) Την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» με αριθμό μητρώου 514, για την υπ. αριθμ. 21 κατηγορία μελέτης του Π.Δ. 138/09, Τάξη Β , Σύνολο Δυναμικού 2 Μονάδες, έναντι του ποσού των 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου – συνεργαζομένων μελετητικών γραφείων θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 30/7341.0028 με τίτλο «Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου, Χρημ/ση ΕΣΠΑ» ποσού 25.061,86€ (Α.Ο.Ε. 26/298/2015, ΠΑΥ 905/2015)

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/312/2015.-

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                               Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment