Απόφαση αριθμ. 24/279/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 279η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Εφαρμογής Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων”» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»

 

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  (1) Η ανάδοχος μελετήτρια Σοφία Καλαντζοπούλου, κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης στη κατηγορία 8 (Στατική μελέτη) με αριθμό μητρώου 23710, δυνάμει της αρ. πρωτ. 34988/7-8-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Στατική μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων ”.

  Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερολογιακών ημερών για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έναρξη την 07/08/2015 και λήξη την 27/08/2015.

  Την 27/08/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος.

  Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η σχετική βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

 

  (2) Η ανάδοχος μελετήτρια Θεοδοσία Διγαλάκη, κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης στη κατηγορία 9 (Η/Μ μελέτη) με αριθμό μητρώου 24381, δυνάμει της αρ. πρωτ. 34987/7-8-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Η/Μ μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων ”.

  Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερολογιακών ημερών για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έναρξη την 07/08/2015 και λήξη την 27/08/2015.

  Την 27/08/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος.

  Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η σχετική βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

 

  (3) Ο ανάδοχος μελετητής Φώτης Χάγιος, κάτοχος πτυχίου Β΄ τάξης στη κατηγορία 13 (Υδραυλική μελέτη) με αριθμό μητρώου 19159, δυνάμει της αρ. πρωτ. 34985/7-8-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Υδραυλική μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων ”.

  Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερολογιακών ημερών για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έναρξη την 07/08/2015 και λήξη την 27/08/2015.

  Την 27/08/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος.

  Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η σχετική βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

 

  Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή των ανωτέρω μελετών.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και παραλαβή των εν θέματι επιμέρους μελετών, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Βεβαιώσεις Περαίωσης Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις οποίες επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, τις σχετικές βεβαιώσεις περαίωσης μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/06 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων», και συγκεκριμένα τις επιμέρους αυτής μελέτες α. Στατική μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων”, β. “Η/Μ μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων” και γ. “Υδραυλική μελέτη εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων ”, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/279/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                             Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)

Leave a Comment