Απόφαση αριθμ. 24/280/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 280η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Τροποποίηση στα Ο.Τ. 309-311 και Κ.Χ. 310 σχεδίου πόλεως Αγιαννιώτικα”» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση στα Ο.Τ. 309-311 και Κ.Χ. 310 σχεδίου πόλεως «Αγιαννιώτικα»»

 

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  – Ο κ. Μιχάλης Γκέλης, Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης στην κατηγορία 2 με αριθμό μητρώου 21820, δυνάμει της αρ. πρωτ. 36864/10-7-2014 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Τροποποίηση στα Ο.Τ. 309-311 και Κ.Χ. 310 σχεδίου πόλεως «Αγιαννιώτικα» ”.

  – Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έναρξη την 10/07/2014 και λήξη την 24/07/2014.

  – Την 24/07/2014 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η μελέτη του θέματος.

  – Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η από 15/07/2015 βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

 

  Παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή της εν λόγω μελέτης.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και παραλαβή της εν θέματι μελέτης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την από 15-7-2015 Βεβαίωση Περαίωσης Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, την οποία επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, την από 15-7-2015 βεβαίωση περαίωσης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/06 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Τροποποίηση στα Ο.Τ. 309-311 και Κ.Χ. 310 σχεδίου πόλεως ‘Αγιαννιώτικα’», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/280/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                             Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)

Leave a Comment