Απόφαση αριθμ. 26/299/2015

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51494/29-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου της κ. Κορδώση Χρήστου, στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

    Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 299η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

 

Εισήγηση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015

Α

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, εισέπραξε επιχορήγηση έτους 2015 με το Γραμ. Είσπρ Α1338/10-09-2015 ποσού 115.700,00 ευρώ, για την «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» μετά την αποδοχή της χρηματοδότησης

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημιουργούμε

Τον Κ.Α. 1312.0002 με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” με προϋπολογισμό 115.700,00

 

Από την δημιουργία λαμβάνουμε το ποσό των 115.700,00€και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό  Από  το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των  115.700,00€ και δημιουργούμε  :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ενισχύσεις:

1. Ενίσχυση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» & Κ.Α. 30/7331.0003 προϋπολογισμού 122.510,24 με το ποσό των 57.850,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων) και τελική πίστωση 180.360,24 ευρώ

 

2. Ενίσχυση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» & Κ.Α. 30/7331.0004 προϋπολογισμού 122.510,23με το ποσό των 57.850,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων) και τελική πίστωση 180.360,23 ευρώ

ΜΕΡΟΣ Β

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Έτους 2015

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αριθμ. 50334/21-10-2015 & 50935/26-10-2015 έγγραφα του Γραφείου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Καταργούμε:

1. Την  πίστωση του Κ.Α. 35/6117.0012 με τίτλο «Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων από χόρτα Δ.Ε. Τενέας» ποσού 15.000,00 ευρώ

 

2. Την  πίστωση του Κ.Α. 35/6117.0004 με τίτλο «Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων από χόρτα Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 5.000,00 ευρώ

 

3. Την  πίστωση του Κ.Α. 35/6117.0001 με τίτλο «Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων από χόρτα Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» ποσού 5.000,00 ευρώ

 

4.Την  πίστωση του Κ.Α. 35/6692.0002 με τίτλο «Προμήθεια φυτών Δ.Ε. Κορίνθου» ποσού 9.000,00 ευρώ

 

Από τις καταργήσεις λαμβάνουμε  το ποσό των 34.000,00€ Από  το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των  34.000,00€ και δημιουργούμε  :

 

Δημιουργούμε:

1. Την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού» , ποσού 9.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35/6699.0002

2. Την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού», ποσού 25.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35/7131.0004

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Καταργούμε:

Την πίστωση του K.A. 30/6117.0004 με τίτλο “Εργασίες διαμόρφωσης – καθαρισμού Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου” ποσού 13.500,00

Την πίστωση του K.A. 30/7135.0009 με τίτλο “Προμήθεια ταχογράφων και παρελκόμενων υλικών” ποσού 2.740,00€

Μεταφέρουμε το ποσό των 16.240,00 € στο αποθεματικό. Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των  6.211,10€ και

Δημιουργούμε:

 Εκ νέου ένταξη του συνεχιζόμενου έργου με κωδικό 765, Κ.Α. 30/7326.0007 , τίτλο «Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – Στεφανίου» και προϋπολογισμό 6.211,10 ευρώ , που εκ παραδρομής καταργήθηκε με προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.

 

Γ’

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Καταργούμε το  Μέρος Γ’ της ΑΔΣ 21/371/2015  και βασισμένοι στην με ΑΔΑ 60ΞΨΟΡ1Φ-Ρ9Χ Απόφασης Επιχορήγησης.  επαναλαμβάνουμε την εισήγηση .

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αποδοχή χρηματοδότησης για την  εκλογική αποζημίωση και τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων

 

Με το αρ. 2377/67330/19-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  έγινε γνωστή  κατανομή του α’ μέρους της κατανομής για την εκλογική από ζημίωση λόγω του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 ποσού 6.850 €.  ..

Με το με αριθμό 30801-08-09-2015  του Υπουργείου Εσωτερικών  μας γνωρίστηκε η κατανομή και της β’ δόσης  για την εκλογική αποζημίωση λόγω του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 ποσού 6.450 €.το οποίο εισπράξαμε με το Α 1694/23-10-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης  βάση της με ΑΔΑ 60ΞΨΟΡ1Φ-Ρ9Χ Απόφασης Επιχορήγησης.

 

Μετά την αποδοχή του ποσού των  13.300,00€ τροποποιούμε τον δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 ως εξής:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ενισχύουμε  τον Κ.Α. 1211.0004 με τίτλο “Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων” με προϋπολογισμό 17.810,00€ με το ποσό των  13.300,00 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 31.110,00 €

Λαμβάνουμε  το ποσό των 13.300,00 €. Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε  στο αποθεματικό για την δημιουργία νέων δαπανών.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Δημιουργούμε :

 

  1. την πίστωση με Κ.Α. 10/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” ποσού 3.300,00 €.           
  2. την πίστωση με Κ.Α. 10/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” ποσού 1.000,00 €.     
  3. την πίστωση με Κ.Α. 15/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής” ποσού 1.800,00 €.      
  4. την πίστωση με Κ.Α. 20/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Καθαριότητας” ποσού 100,00 €.  
  5. την πίστωση με Κ.Α. 20/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Καθαριότητας” ποσού 4.300,00 €.      
  6. την πίστωση με Κ.Α. 30/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 200,00 €. 
  7. την πίστωση με Κ.Α. 30/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 1.300,00 €.
  8. την πίστωση με Κ.Α. 35/6022.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 200,00 €.
  9. την πίστωση με Κ.Α. 35/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 700,00 €.
  10. την πίστωση με Κ.Α. 40/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας” ποσού 300,00 €.

11. την πίστωση με Κ.Α. 45/6012.0003 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 100,00 €.

ΜΕΡΟΣ Δ’

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Καταργούμε  :

Τον  Κ.Α. 15/6481.0001 με τίτλο “Προμήθεια ειδών διαβίωσης απόρων.” προϋπολογισμού  3.000,00 € .

 

Από την κατάργηση  προκύπτει το ποσό των 3.000,00 το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό Από  το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των  5.000,00 ενίσχυση :

 

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α. 15/6471.0102  με  τίτλο “Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό υδάτων” προϋπολογισμού 41.789,50 με το ποσό των 5000.00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 46.789,50 €

 

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΟΎΜΕ :

Τον  ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με προϋπολογισμό  190.731,40€ .

 

Από την κατάργηση  προκύπτει το ποσό των  190.731,40€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό Από  το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των   190.731,40€ την δημιουργία:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ :

Τον  ΚΑ 1214.0013 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με προϋπολογισμό  190.731,40€ .

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Αλλαγή τίτλου

1.      Στον  ΚΑ 35/6117.0016 και τίτλο “Περίφραξη χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2014 )” σε “Περίφραξη χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2014,ΣΑΤΑ 2012 ).

2.      Στον  ΚΑ 00/6739.0021 και τίτλο “Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2014)” σε Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2012).

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μειώνουμε την πίστωση 30/6011.0001“Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 535.731,57€ κατά 50.106,23€ η πίστωση διαμορφώνεται σε 485.625,34€

Μειώνουμε την πίστωση 20/6211.0001“Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας”ποσού 1.395.171,73€ κατά 200,00 η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.394.971,73€

Από την μείωση   προκύπτει το ποσό των 50.306,23€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό Από  το Αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 50.306,23€ ενίσχυση :

 

Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0001“ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων  υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής”ποσού 29.921,33€ με 1000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 30.921,33€

Αυξάνουμε την πίστωση 15/6011.0001“Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής”ποσού 236.570,64€ με 10.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 246.570,64€

Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0003“ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής”ποσού 7.306,16€ με 1000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8306,16€

Αυξάνουμε την πίστωση 10/6051.0007“Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% υπηρεσίας Διοικητικού Οικονομικού (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)”ποσού 860,36€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 960,36€

Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0004“Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής”ποσού 35,40€ με 100€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 135,40€

Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0006“Υγειονομική Περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων”ποσού 60,18€ με 100€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 160,18€

Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0008“Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%  υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)”ποσού 809,23€ με 100€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 909,23€

Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0007“ΤΕΑΔΥ Δημοσίου  Υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού”ποσού 476,02€ με 100€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 576,02€

Αυξάνουμε την πίστωση 30/6051.0006“Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% τεχνικής υπηρεσίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)”ποσού 982,96€ με 200€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.182,96€

Αυξάνουμε την πίστωση 30/6051.0005“ΤΕΑΔΥ  Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικης Υπηρεσίας”ποσού 5.928,48€ με 1000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 6928,48€

Αυξάνουμε την πίστωση 30/6051.0001“ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας”ποσού 20.423,30€ με 5000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 25.423,30€

Αυξάνουμε την πίστωση 30/6021.0001“Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 24.786,04€ με 12.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 36.786,04€

Αυξάνουμε την πίστωση 30/6052.0001“Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας τεχνικών έργων”ποσού 6.173,77€ με 6.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 12.173,77€

Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0003“ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εργοδότη υπηρεσίας πρασίνου”ποσού 4.956,51€ με 500,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5456,51€

Αυξάνουμε την πίστωση 40/6011.0001“Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 116.431,68€ με 5000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 121.431,68€

Αυξάνουμε την πίστωση 40/6054.0001“Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού”ποσού 3.971,74€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.071,74€

Αυξάνουμε την πίστωση 35/6011.0001“Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 175.110,12€ με 3000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 178.110,12€

Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0006“Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% υπηρεσίας πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)”ποσού 879,48€ με 200,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1079,48€

Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0007“ΤΕΑΔΥ Δημοσίου  Υπηρεσίας Πρασίνου”ποσού 549,52€ με 200,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 749,52€

Αυξάνουμε την πίστωση 45/6011.0001“Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 64.332,00€ με 2200,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 66.532€

Αυξάνουμε την πίστωση 45/6051.0003“Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη υπηρεσίας νεκροταφείων”ποσού 2.324,61€ με 200,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2524,61€

Αυξάνουμε την πίστωση40/6021.0001“Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)”ποσού 5.800,00€ με 1.763,19  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.563,19€

Αυξάνουμε την πίστωση 40/6052.0001“Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ  Πολεοδομίας”ποσού 1.425,00€ με 443,04  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.868,04€

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/299/2015.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                               Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment